Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki " DR ZDROWIE " SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDR ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
UlicaKamionkowska
Nr domu51
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy03-812
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2110Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
2120Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
3250Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
4719Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4773Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4774Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4775Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7721Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000010657

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie są znane jakiekolwiek okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz.1000 z późn. zmianami).

Przychody i koszty.

Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.

W ramach kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów prezentowane są wyłącznie koszty sprzedanych towarów skorygowane o wartość otrzymanych rabatów od dostawców.

Koszty sprzedaży koszty funkcjonowania Spółki w zakresie podstawowej działalności operacyjnej. W ramach kosztów ogólnego zarządu zawarte są koszty ogólno- administracyjne oraz Zarządu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.1. Przychody odsetkowe

Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

1.2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartości niematerialne i prawne umarza metodą liniową. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

1.3 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowania tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość początkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

1.4 Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.

1.5 Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
1.6 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów materiałów i towarów u
stala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się po cenie transakcji nabycia dokonanego najwcześniej, metodą szczegółowej identyfikacji ceny dla danej partii.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
1.7 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
1.8 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
1.9 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
W ramach rezerw prezentowane są także rezerwy na premie.
1.10 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
1.11 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, j

ak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

1.12 Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia, w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• Pożyczki udzielone i należności własne,
• Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• Pozostałe zobowiązania finansowe,
Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
1.13 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.

Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.

W ramach kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów prezentowane są wyłącznie koszty sprzedanych towarów skorygowane o wartość otrzymanych rabatów od dostawców.

Koszty sprzedaży koszty funkcjonowania Spółki w zakresie podstawowej działalności operacyjnej. W ramach kosztów ogólnego zarządu zawarte są koszty ogólno- administracyjne oraz Zarządu.

Na wynik finanansowy jednostki wpływają ponadto:
Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki
Przychody i koszty finansowe
Wynik finansowy brutto koryguje się o zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innego obowiązkowego zmniejszenia zysku/zwiększenia straty.
Podatek dochodowy zawiera część bieżącą i odroczoną

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finanowe.
Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:
- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
- Bilans
- Rachunek Zysków i Strat w wariancie kalkulacyjnym
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
oraz
- Informacji dodatkowej

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 595 532,826 942 182,38
IWartości niematerialne i prawne90 262,7136 331,61
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne90 262,7136 331,61
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe6 128 211,996 769 372,77
1Środki trwałe6 128 211,996 769 372,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 961 645,644 356 485,87
c) urządzenia techniczne i maszyny355 198,32320 347,59
d) środki transportu480 465,22167 109,77
e) inne środki trwałe1 330 902,811 925 429,54
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe302 994,12
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe302 994,12
a) w jednostkach powiązanych302 994,12
– udziały lub akcje40 526,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki262 468,12
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe74 064,00136 478,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego74 064,00136 478,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe18 263 139,6417 512 605,14
IZapasy13 641 348,7513 213 706,96
1Materiały3 114,673 114,67
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary13 638 234,0813 210 592,29
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 805 516,983 102 491,62
1Należności od jednostek powiązanych10 772,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:10 772,27
– do 12 miesięcy10 772,27
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 794 744,713 102 491,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 546 620,522 395 472,32
– do 12 miesięcy2 546 620,522 395 472,32
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych46 887,00425 052,05
c) inne201 237,19281 967,25
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 472 581,82872 145,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 472 581,82872 145,23
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 472 581,82872 145,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach843 331,82839 255,23
– inne środki pieniężne629 250,0032 890,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe343 692,09324 261,33
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem24 858 672,4624 454 787,52
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 601 740,786 323 066,44
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 823 066,445 046 826,95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto278 674,34776 239,49
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 256 931,6818 131 721,08
IRezerwy na zobowiązania481 953,32577 101,07
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego324 098,00381 109,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne155 992,07155 992,07
– długoterminowa155 992,07155 992,07
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy1 863,2540 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 863,2540 000,00
IIZobowiązania długoterminowe702 069,06967 440,16
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek702 069,06967 440,16
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe702 069,06967 440,16
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe17 072 909,3016 587 179,85
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych36 423,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:36 423,81
– do 12 miesięcy36 423,81
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek16 933 700,6516 531 634,20
a) kredyty i pożyczki1 226 018,81406 173,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe671 807,61640 857,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:14 249 867,4414 706 749,74
– do 12 miesięcy14 249 867,4414 706 749,74
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych618 343,76676 195,64
h) z tytułu wynagrodzeń160 126,1497 429,56
i) inne7 536,894 228,71
4Fundusze specjalne102 784,8455 545,65
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem24 858 672,4624 454 787,52
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:92 640 987,1590 443 849,21
– od jednostek powiązanych16 962,78
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 329 144,433 698 764,85
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów88 311 842,7286 745 084,36
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:58 479 085,7256 924 369,15
– jednostkom powiązanym16 629,90
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów58 479 085,7256 924 369,15
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)34 161 901,4333 519 480,06
DKoszty sprzedaży29 430 712,7728 442 458,29
EKoszty ogólnego zarządu4 140 649,843 629 348,43
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)590 538,821 447 673,34
GPozostałe przychody operacyjne528 866,35261 795,07
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych14 620,47
IVInne przychody operacyjne514 245,88261 795,07
HPozostałe koszty operacyjne513 688,97547 666,99
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych81 725,74
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 612,5021 042,57
IIIInne koszty operacyjne428 350,73526 624,42
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)605 716,201 161 801,42
JPrzychody finansowe3 928,342 935,51
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 928,342 935,51
– od jednostek powiązanych2 468,12
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe169 106,20115 252,44
IOdsetki, w tym:125 858,35114 115,58
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne43 247,851 136,86
LZysk (strata) brutto (I+J–K)440 538,341 049 484,49
MPodatek dochodowy161 864,00273 245,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)278 674,34776 239,49
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 323 066,445 546 826,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 323 066,445 546 826,95
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 046 826,955 046 069,51
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego776 239,49757,44
a) zwiększenie (z tytułu)776 239,49757,44
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)776 239,49757,44
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 823 066,445 046 826,95
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu776 239,49757,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach776 239,49757,44
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)776 239,49757,44
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto278 674,34776 239,49
Azysk netto278 674,34776 239,49
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 601 740,786 323 066,44
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 601 740,786 323 066,44
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 429 763,211 069 163,44
IZysk (strata) netto278 674,34776 239,49
IIKorekty razem1 151 088,87292 923,95
1Amortyzacja1 531 386,651 452 868,23
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)86 126,2087 125,34
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej81 725,7416 438,01
5Zmiana stanu rezerw-95 147,7513 285,87
6Zmiana stanu zapasów-427 641,79-2 890 225,27
7Zmiana stanu należności296 974,64-509 423,87
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-365 066,422 075 100,43
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych42 983,2430 467,38
10Inne korekty-251,6417 287,83
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 429 763,211 069 163,44
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-858 550,83-1 573 957,62
IWpływy7 317,07
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 317,07
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki865 867,901 573 957,62
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych565 341,901 573 957,62
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:300 526,00
a) w jednostkach powiązanych300 526,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-858 550,83-1 573 957,62
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej29 224,21-292 625,88
IWpływy819 845,44406 173,37
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki819 845,44406 173,37
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki790 621,23698 799,25
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego702 026,91611 673,91
8Odsetki88 594,3287 125,34
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)29 224,21-292 625,88
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)600 436,59-797 420,06
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:600 436,59-797 420,06
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu872 145,231 669 565,29
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 472 581,82872 145,23
– o ograniczonej możliwości dysponowania69 736,5039 641,91
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok440 538,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-170 612,54-170 612,54
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-674 623,96-674 623,96
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:568 142,20568 142,20
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:489 164,59489 164,59
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-578 196,20-578 196,20
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 113 860,641 113 860,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-352 203,00-352 203,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-12 591,00-12 591,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym823 479,00
K. Podatek dochodowy156 461,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

W załączeniu noty uzupełniające do informacji dodatkowej

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki