Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.KATOWICE
Gmina M.KATOWICE
Miejscowość KATOWICE
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.KATOWICE
Gmina M.KATOWICE
Ulica ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO
Nr domu 51
Miejscowość KATOWICE
Kod pocztowy 40-160
Poczta KATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000008533

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nie zostały przyjęte żadne uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WniP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano
w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej
użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisywane były
jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków
trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umorzone były metodą liniową, za pomocą stawek wg
przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres
2 lat.
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy
spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich
wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy:
- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy
zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku
w wartości nominalnej przeliczonej za złote polskie według średniego kursu NBP
dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w
walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty
ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich
odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych
wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach,
przeliczone wg kursu z dnia 29-12-2017r.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej
cenie nabycia/w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego
pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- Ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej
,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnej oszacowanej wysokości
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,
Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy
zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów
oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze
sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego
wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów,
rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz
zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych
produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w
kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych
od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów
i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z
operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach,
papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za
zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży
papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków
bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności
odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone
dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi
zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne
obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą
działalnością spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy
zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów
oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nie występuje.

----

---

----

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 85 465,16 102 487,89
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 85 465,16 102 487,89
1 Środki trwałe 85 465,16 102 487,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 51 622,36 40 384,23
d) środki transportu 33 842,80 62 103,66
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 800 654,30 4 064 258,21
I Zapasy 20 940,00 20 940,00
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 20 940,00 20 940,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 401 376,65 493 011,40
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 401 376,65 493 011,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 156 312,97 148 118,86
– do 12 miesięcy 156 312,97 148 118,86
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 204 127,91 166 900,11
c) inne 40 935,77 177 992,43
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 2 228 414,82 3 546 904,48
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 228 414,82 3 546 904,48
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 228 414,82 3 546 904,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 140 556,10 1 043 801,24
– inne środki pieniężne 1 087 858,72 2 503 103,24
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 149 922,83 3 402,33
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 2 886 119,46 4 166 746,10
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 823 390,12 4 099 629,06
I Kapitał (fundusz) podstawowy 600 000,00 600 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 995 629,06 2 144 050,96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -772 238,94 1 355 578,10
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 729,34 67 117,04
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 62 193,84 67 117,04
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 62 193,84 67 117,04
a) kredyty i pożyczki 1 159,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 452,53 34 484,79
– do 12 miesięcy 8 452,53 34 484,79
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15 387,61 15 761,43
h) z tytułu wynagrodzeń 28 891,32 15 711,19
i) inne 9 462,38
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 535,50
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 535,50
– długoterminowe
– krótkoterminowe 535,50
Pasywa razem 2 886 119,46 4 166 746,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 240 735,13 5 910 432,77
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 240 735,13 5 906 790,49
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 642,28
---
B Koszty działalności operacyjnej 991 877,53 3 874 889,17
I Amortyzacja 7 326,94 35 292,32
II Zużycie materiałów i energii 53 598,77 304 921,64
III Usługi obce 426 835,30 2 727 481,03
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 825,78 11 532,58
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 471 647,20 532 723,85
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8 586,53 51 537,83
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 21 057,01 171 264,92
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40 135,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -751 142,40 2 035 543,60
D Pozostałe przychody operacyjne 77,03
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 77,03
E Pozostałe koszty operacyjne 28 819,11 403 448,62
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6 819,11
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 22 000,00 403 448,62
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -779 961,51 1 632 172,01
G Przychody finansowe 10 123,21 15 651,41
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 10 123,21 15 651,41
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 2 400,64 37 984,32
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 2 400,64 37 984,32
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -772 238,94 1 609 839,10
J Podatek dochodowy 254 261,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -772 238,94 1 355 578,10
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 099 629,06 2 744 050,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 099 629,06 2 744 050,96
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600 000,00 600 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
---
---
---
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
---
---
---
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600 000,00 600 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 144 050,96 2 703 434,67
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 851 578,10 -559 383,71
a) zwiększenie (z tytułu) 851 578,10
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 851 578,10
---
---
---
b) zmniejszenie (z tytułu) 559 383,71
– pokrycia straty 559 383,71
---
---
---
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 995 629,06 2 144 050,96
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
---
---
---
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
---
---
---
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
---
---
---
b) zmniejszenie (z tytułu)
---
---
---
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 355 578,10 -559 383,71
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 355 578,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 355 578,10
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
---
---
---
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 355 578,10
dywidendy 504 000,00
kapitał zapasowy 851 578,10
---
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
---
---
---
b) zmniejszenie (z tytułu) 559 383,71
--- 559 383,71
---
---
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 559 383,71
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 559 383,71
6 Wynik netto -772 238,94 1 355 578,10
A zysk netto 1 355 578,10
B strata netto 772 238,94
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 823 390,12 4 659 012,77
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 823 390,12 4 099 629,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -817 366,34 1 813 141,91
I Zysk (strata) netto -772 238,94 1 355 578,10
II Korekty razem -45 127,40 457 563,81
1 Amortyzacja 7 326,94 35 292,32
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -37 984,32
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15 651,41
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6 819,11
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów 23 743,51
7 Zmiana stanu należności 91 634,75 244 677,74
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 923,20 -155,15
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -145 985,00 174 036,50
10 Inne korekty 2 301,80
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -817 366,34 1 813 141,91
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 52 407,87 15 651,41
I Wpływy 55 284,55 15 651,41
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55 284,55
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 15 651,41
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 15 651,41
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 15 651,41
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 52 407,87
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 407,87
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2 876,68 15 651,41
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 504 000,00
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 504 000,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 504 000,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -504 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 318 489,66 1 828 793,32
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 828 793,32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 3 546 904,48 1 718 111,16
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 228 414,82 3 546 904,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -772 238,94 1 355 578,10
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

-

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

-

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

-

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

-

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

-

Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. - stan na koniec roku obrotowego

-

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

-

Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

-

Rezerwy na koszty i zobowiązania

-

Czynne rozliczenia międzyokresowe

-

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

-

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

-

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

-

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki