Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFortum Silesia Spółka akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM. Zabrze
GminaM. Zabrze
MiejscowośćZabrze
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM. Zabrze
GminaM. Zabrze
UlicaWolności
Nr domu416
MiejscowośćZabrze
Kod pocztowy41-800
PocztaZabrze
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000008208

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią.
Rachunek zysków i strat jednostka sporządza według wariantu porównawczego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Inne wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie.
Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek:

Inne wartości niematerialne i prawne 20%

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto wartość niematerialna i prawną do używania.

Jeśli tytuł wartości niematerialnych i prawnych, mimo pełnego jego zamortyzowania, posiada nadal określoną wartość, to nadal pozostaje w ewidencji księgowej. O ile tytuł nie przedstawia już wartości, to jest odpisywany na podstawie uzasadnienia.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe zakupione przed 1.01.1995r. podlegające aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wycenione są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny.
Środki trwałe zakupione po 1.01.1995r wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

Budynki i budowle 0,56% - 5,00%
Urządzenia techniczne i maszyny 0,75% - 30,00%
Środki transportu 7,00.% - 20,00%
Pozostałe środki trwałe 5,00.% - 30,00%

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.
Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne, a w odniesieniu do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu aktualizującego, nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość środków trwa

łych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje

Udziały oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Przychody poszczególnych grup zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały i paliwa produkcyjne
Cena nabycia
Materiały pozostałe Cena nabycia
Półprodukty i produkty w toku Koszt wytworzenia
Produkty gotowe Koszt wytworzenia
Towary Cena nabycia
Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.
W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizujące wartość zapasów zalegających i nieprzydatnych. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.

Do rozchodów objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów produkcyjnych i towarów stosuje się metodę FIFO, do rozchodu pozostałych materiałów metodę ceny średnioważonej.

Zaliczki na dostawy- ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% należności,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych kwot, przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, oraz
- których indywidualna ocena w oparciu o model ECL (Oczekiwanych Strat Kredytowych) ujawnia ryzyko nieściągalności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężneWycenia się według wartości nominalnej.
Rozchód zagranicznych środków pieniężnych wycenia się według metody FIFO.

Instrumenty finansowe

Uznawanie i wycena instrumentów finansowych
Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży, utrzymywane do terminu zapadalności lub pożyczki udzielane i należności własne.

Do aktywów finansowych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania k

orzyści w wyniku krótkoterminowych ( w terminie do trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności ( wymagalności)
Spółka zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i wierzytelności własnych.

Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3 ust1 pkt.23 Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe niebędące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach niebędących podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, oraz wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane do pozostałych zobowiązań finansowych.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych.

Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywniej stopy procentowej Spółka wycenia aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania finansowe, których Spółka nie klasyfikowała, jako przeznaczone do obrotu. W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie zapadalności/wymagalności, dla których efekt dyskonta nie jest znaczący Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących.

Według wartości godziwe Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje się w wydzielonej pozycji kapitałów własnych, do momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia praw z aktywa, realizacji itp. lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości , w którym to momencie skumulowany zysk/stratę uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat danego okresu.

Aktywa finansowe zostają usunięte z bilansu tylko wte

dy, gdy Spółka utraci kontrolę nad nimi w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub anulowania.

Różnice kursowe

1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenione z zastosowaniem średniego kursu NBP na ostatni dzień roku.
3. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów
i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Remonty wykonane do końca 2010 r. zakwalifikowane jako kapitalne i średnie są rozliczane w czasie na przestrzeni 36 –m- cy. Od 01 stycznia 2011 r kwalifikowane są do kosztów w m-cu poniesienia.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
1. ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze darowizny - środków trwałych, rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników

majątku.

Opodatkowanie

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki
i wpisanej w KRS.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
• z podziału zysku,
• z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych /bez możliwości przeznaczenia do podziału/.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Walnego Zgromadzenia, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zg. z Zał.1 do UoR.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe901 292 410,75667 438 072,69
IWartości niematerialne i prawne19 611 379,68794 746,55
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne19 611 379,68794 746,55
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe871 590 838,14656 483 396,77
1Środki trwałe158 959 876,70168 172 938,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3 631 851,894 055 702,92
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej92 547 167,9695 151 434,91
c) urządzenia techniczne i maszyny62 597 901,4768 782 496,05
d) środki transportu95 568,6589 728,00
e) inne środki trwałe87 386,7393 576,72
2Środki trwałe w budowie711 620 959,16479 767 863,75
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 010 002,288 542 594,42
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 341 173,473 316 507,47
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 341 173,473 316 507,47
a) w jednostkach powiązanych3 341 173,473 316 507,47
– udziały lub akcje3 316 507,473 316 507,47
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe24 666,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 749 019,466 843 421,90
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 478 242,386 219 475,13
2Inne rozliczenia międzyokresowe270 777,08623 946,77
BAktywa obrotowe147 945 527,6289 946 593,20
IZapasy29 043 772,8211 353 975,94
1Materiały27 406 909,149 485 862,15
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 613 341,641 853 848,31
5Zaliczki na dostawy i usługi23 522,0414 265,48
IINależności krótkoterminowe24 795 663,9332 869 570,15
1Należności od jednostek powiązanych3 879 039,772 514 922,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 879 039,772 514 922,87
– do 12 miesięcy3 879 039,772 514 922,87
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek20 916 624,1630 354 647,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 214 687,0514 925 247,08
– do 12 miesięcy16 214 687,0514 925 247,08
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 642 967,7815 370 379,36
c) inne58 969,3359 020,84
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe93 702 286,7045 319 120,79
1Krótkoterminowe aktywa finansowe93 702 286,7045 319 120,79
a) w jednostkach powiązanych13 182 447,233 488 624,52
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki13 123 720,233 218 579,52
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe58 727,00270 045,00
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne80 519 839,4741 830 496,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach77 129 588,041 978 444,54
– inne środki pieniężne3 390 251,4339 852 051,73
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe403 804,17403 926,32
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 049 237 938,37757 384 665,89
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny362 429 979,46372 082 686,41
IKapitał (fundusz) podstawowy91 232 120,0091 232 120,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:213 687 481,82210 687 724,97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:68 615 301,7868 302 604,32
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-11 104 924,141 860 237,12
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania686 807 958,91385 301 979,48
IRezerwy na zobowiązania24 920 130,615 373 582,19
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 963 158,291 096 072,19
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy21 956 972,324 277 510,00
– długoterminowe2 698 275,002 615 075,00
– krótkoterminowe19 258 697,321 662 435,00
IIZobowiązania długoterminowe581 003 979,33235 149 756,33
1Wobec jednostek powiązanych581 000 820,00235 146 597,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek3 159,333 159,33
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne3 159,333 159,33
IIIZobowiązania krótkoterminowe78 014 659,14141 490 543,69
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych41 703 057,9679 725 611,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:9 193 836,177 118 799,98
– do 12 miesięcy9 193 836,177 118 799,98
– powyżej 12 miesięcy
b) inne32 509 221,7972 606 811,92
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek36 311 601,1861 764 931,79
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 350 022,1910 828 936,58
– do 12 miesięcy6 350 022,1910 828 936,58
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 443 781,84
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 747 704,301 636 135,16
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne26 770 092,8549 299 860,05
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe2 869 189,833 288 097,27
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 869 189,833 288 097,27
– długoterminowe2 485 807,832 773 928,83
– krótkoterminowe383 382,00514 168,44
Pasywa razem1 049 237 938,37757 384 665,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:129 057 549,55133 034 760,12
– od jednostek powiązanych29 039 666,5124 337 308,34
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów128 578 683,01129 668 957,35
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-353 291,841 001 323,44
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów832 158,382 364 479,33
BKoszty działalności operacyjnej135 075 534,42125 372 402,31
IAmortyzacja13 303 534,2016 564 672,67
IIZużycie materiałów i energii57 405 068,3548 936 887,67
IIIUsługi obce41 704 166,7343 700 229,57
IVPodatki i opłaty, w tym:22 044 523,8913 005 733,28
– podatek akcyzowy194 513,95257 534,57
VWynagrodzenia6 680,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:742,13
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe211 197,351 332 689,27
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów407 043,901 824 767,72
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-6 017 984,877 662 357,81
DPozostałe przychody operacyjne1 386 898,141 668 360,42
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych367 582,78270 249,03
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 440,0348 332,55
IVInne przychody operacyjne1 013 875,331 349 778,84
EPozostałe koszty operacyjne3 254 647,583 371 995,81
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych707 344,28961 604,46
IIIInne koszty operacyjne2 547 303,302 410 391,35
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-7 885 734,315 958 722,42
GPrzychody finansowe479 738,50505 375,36
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:396 119,50501 868,98
– od jednostek powiązanych31 837,90
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne83 619,003 506,38
HKoszty finansowe2 598 639,751 878 010,90
IOdsetki, w tym:2 500 120,201 786 343,90
– dla jednostek powiązanych2 496 226,941 778 792,80
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne98 519,5591 667,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-10 004 635,564 586 086,88
JPodatek dochodowy1 100 288,582 725 849,76
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-11 104 924,141 860 237,12
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)372 082 686,41170 981 448,25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach372 082 686,41170 981 448,25
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu91 232 120,0070 232 120,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego21 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)21 000 000,00
Podwyższenia kapitału
– wydania udziałów (emisji akcji)21 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu91 232 120,0091 232 120,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu210 687 724,9712 215 965,48
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 999 756,85198 471 759,49
a) zwiększenie (z tytułu)2 999 756,85198 471 759,49
Przeniesienie z kapitału wyceny w wyniku likwidacji środków trwałych1 139 519,733 282 561,68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej189 000 000,00
– podziału zysku (ustawowo)1 860 237,126 189 197,81
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu213 687 481,82210 687 724,97
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości68 302 604,3282 344 164,96
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny312 697,46-14 041 560,64
a) zwiększenie (z tytułu)3 991 733,551 112 117,50
Podatek odroczony od aktualizacji środków trwałych712 358,55
Wycena bilansowa instrumentów finansowych3 279 375,00
Fundusz zabezpieczeń - nie zrealizowane transakcje typu forward oraz podatek odroczony1 112 117,50
b) zmniejszenie (z tytułu)3 679 036,0915 153 678,14
Podatek odroczony od aktualizacji środków trwałych135 583,252 569,94
Odpis aktualizujący środki trwałe6 028 822,52
Fundusz zabezpieczeń - nie zrealizowane transakcje typu forward oraz podatek odroczony1 691 574,56
Wycena bilansowa instrumentów finansowych5 839 724,00
– zbycia środków trwałych1 851 878,283 282 561,68
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu68 615 301,7868 302 604,32
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 860 237,126 189 197,81
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 860 237,1212 613 466,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 860 237,1212 613 466,48
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 860 237,1212 613 466,48
Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy1 860 237,126 189 197,81
Pokrycie straty netto zyskiem za rok poprzedni6 424 268,67
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-6 424 268,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-6 424 268,67
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-6 424 268,67
Pokrycie straty netto zyskiem za rok poprzedni-6 424 268,67
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-11 104 924,141 860 237,12
Azysk netto-11 104 924,141 860 237,12
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)362 429 979,46372 082 686,41
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)362 429 979,46372 082 686,41
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-11 104 924,141 860 237,12
IIKorekty razem33 433 047,8695 555 888,47
1Amortyzacja13 303 534,2016 564 672,67
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych13 992,73-36 464,38
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)800 464,32-505 355,61
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 464 963,394 155 237,58
5Zmiana stanu rezerw19 546 548,42-258 977,56
6Zmiana stanu zapasów-17 689 796,882 801 872,38
7Zmiana stanu należności8 073 906,226 827 822,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 791 601,1274 977 118,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 127 834,34-8 970 037,75
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)22 328 123,7297 416 125,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy777 661,38-1 345 612,48
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych384 730,901 326 953,72
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:392 930,48-2 672 566,20
a) w jednostkach powiązanych28 648,88-3 076 733,99
Inne wpływy z aktywów finansowych-3 174 435,18
Odsetki28 648,8897 701,19
Zbycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach364 281,60404 167,79
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki364 281,60404 167,79
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki272 635 576,88351 108 101,57
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych262 733 625,19342 565 810,70
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-303,55
a) w jednostkach powiązanych-303,55
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne9 901 951,698 542 594,42
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-271 857 915,50-352 453 714,05
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy346 065 541,00270 734 504,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału210 000 000,00
2Kredyty i pożyczki345 854 223,0060 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe211 318,00734 504,00
IIWydatki57 846 406,021 778 084,19
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek56 000 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 846 406,021 778 084,19
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)288 219 134,98268 956 419,81
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)38 689 343,2013 918 831,35
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:38 689 343,2013 918 831,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu41 830 496,2727 911 664,92
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:80 519 839,4741 830 496,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania3 390 251,43
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-10 004 635,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:418 907,44418 907,44
odpisy PPO ŚT nieodpłatnie otrzymanych418 907,44418 907,44art 17
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:16 330,0816 330,08
korekty przychodów pomiędzy latami podatkowymi29 997,2429 997,24art 12
doszacowanie przychodów - certyfikaty-253 810,78-253 810,78art 12
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności229 882,47229 882,47art 12
rozwiązanie rezerw21 079,0021 079,00art 12
pozostałe -10 817,85-10 817,85
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 081 645,556 081 645,55
limitowanie usług niematerialnych5 517 088,175 517 088,17art 15e
kary pieniężne38 234,0038 234,00art 16
składki członkowskie31 028,6631 028,66art 16
zapłacone odsetki od pożyczek425 554,42425 554,42art 16
pozostałe 69 740,3069 740,30
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:11 203 241,3411 203 241,34
wycena kontraktów forward-83 619,00-83 619,00art 12
odpisy aktualizujące należności356 923,80356 923,80art 16
naliczone odsetki od kredytów i pożyczek858 094,41858 094,41art 16
odpisy na ŚT707 344,28707 344,28art 16
rezerwy na koszty roku obrotowego9 348 210,219 348 210,21art 16
pozostałe 16 287,6416 287,64
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:23 527 946,9123 527 946,91
rozruch CHP13 106 344,8913 106 344,89art 15
różnica między wartością sprzedanych i zlikwidowanych ŚT podatkowo i księgowo1 231 013,611 231 013,61art 16
różnica między amortyzacją bilansową a podatkową2 858 157,662 858 157,66art 16i
zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych208 575,77208 575,77art 16
wykorzystanie rezerw6 113 354,986 113 354,98art 15
pozostałe 10 500,0010 500,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:5 889 381,755 889 381,75
rozruch CHP5 889 381,755 889 381,75art 12
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-10 793 551,35
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

noty w pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki