Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEKO FOLWARK Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatKoszaliñski
GminaSianów
MiejscowośćSianów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatKoszaliñski
GminaSianów
UlicaSkibno
Nr domu52
MiejscowośćSianów
Kod pocztowy76-004
PocztaSianów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0111Z - uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000007427

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym spółki jest jeden miesiąc kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie spółki Skibno 52 76-004 Sianów. Rachunek Zysków i Strat stosowany przez spółkę to wariant kalkulacyjny stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Stosuje się trzy cyfrowy symbol kont syntetycznych. Spółka stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowościw sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe , WNiP wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe ustalone proporcjonalnie do okresu użytkowania przy zastosowaniu liniowej metody amortyzacyjnej. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji : spółka wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w budowie W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy): Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy , aktywa biologiczne : wycenia się w wartości godziwej w oparciu o dane z funkcjonującego płynnego rynku . Należności i udzielone pożyczki: W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych: skorygowanej ceny nabycia . Udziały (akcje) własne: Według cen nabycia. Inwestycje krótkoterminowe: Cena nabycia . Zobowiązania : w kwocie wymaganej zapłaty. Rezerwy: W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych: w wartości nominalnej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporzadza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporzadzanie jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 roku Tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ) z dnia 19.07.2016 r. z późniejszymi zmianami. a wprzypadkach niuregulowanych przepisami stosuje się Krajowe Standarty Rachunkowości lub Miedzynarodowe Standarty Rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 772 364,027 932 177,87
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 903 095,904 411 476,40
1Środki trwałe3 867 381,844 299 417,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)340 450,92340 450,92
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 823 793,712 966 580,54
c) urządzenia techniczne i maszyny436 821,74603 540,13
d) środki transportu243 888,35363 648,48
e) inne środki trwałe22 427,1225 197,35
2Środki trwałe w budowie35 714,06112 058,98
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe869 268,123 520 701,47
1Nieruchomości869 268,123 520 701,47
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 137 831,211 605 976,56
IZapasy622 302,76612 267,96
1Materiały180 042,99185 615,15
2Półprodukty i produkty w toku16 474,5431 929,38
3Produkty gotowe425 627,45391 518,59
4Towary157,78204,84
5Zaliczki na dostawy i usługi3 000,00
IINależności krótkoterminowe5 605 101,46444 371,29
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 605 101,46444 371,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:245 615,43443 020,29
– do 12 miesięcy245 615,43443 020,29
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych58 274,031,00
c) inne5 301 212,001 350,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe883 866,36514 326,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe883 866,36514 326,89
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach306 135,62389 897,17
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki306 135,62389 897,17
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne577 730,74124 429,72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach577 730,74124 429,72
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe26 560,6335 010,42
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem11 910 195,239 538 154,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny8 444 987,398 631 116,34
IKapitał (fundusz) podstawowy10 610 000,0010 610 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:12 959 662,5912 959 662,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-14 938 546,25-13 211 355,72
VIZysk (strata) netto-186 128,95-1 727 190,53
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 465 207,84907 038,09
IRezerwy na zobowiązania9 619,1810 216,04
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy9 619,1810 216,04
– długoterminowe
– krótkoterminowe9 619,1810 216,04
IIZobowiązania długoterminowe6 453,8172 755,40
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek6 453,8172 755,40
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe6 453,8172 755,40
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 449 134,85824 066,65
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 449 134,85824 066,65
a) kredyty i pożyczki1 265 990,59328 089,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe76 177,39132 913,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:180 682,35247 793,74
– do 12 miesięcy180 682,35247 793,74
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 028 050,2155 163,31
h) z tytułu wynagrodzeń35 707,7957 512,30
i) inne862 526,522 594,85
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem11 910 195,239 538 154,43
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:1 249 542,561 483 928,05
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 242 806,691 424 654,59
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 735,8759 273,46
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 740 728,372 467 998,86
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów1 734 290,252 410 534,86
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów6 438,1257 464,00
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)-491 185,81-984 070,81
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu716 682,71865 795,08
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-1 207 868,52-1 849 865,89
GPozostałe przychody operacyjne1 455 472,59397 290,40
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych695 146,3728 615,34
IIDotacje334 453,4855 177,06
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 238,0012 760,71
IVInne przychody operacyjne423 634,74300 737,29
HPozostałe koszty operacyjne425 377,73283 585,47
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 541,702 238,00
IIIInne koszty operacyjne420 836,03281 347,47
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-177 773,66-1 736 160,96
JPrzychody finansowe28 247,6523 721,22
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:28 247,6523 721,22
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe36 602,9414 750,79
IOdsetki, w tym:36 602,9414 750,79
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-186 128,95-1 727 190,53
MPodatek dochodowy
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-186 128,95-1 727 190,53
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 631 116,3410 358 306,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 631 116,3410 358 306,87
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 610 000,0010 610 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 610 000,0010 610 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu12 959 662,5912 959 662,59
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu12 959 662,5912 959 662,59
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-13 211 355,72-13 211 355,72
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu106 295,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach106 295,10
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)106 295,10
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu106 295,10
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu13 211 355,7213 317 650,82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach13 211 355,7213 317 650,82
a) zwiększenie (z tytułu)-1 727 190,53
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-1 727 190,53
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu11 484 165,1913 317 650,82
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-11 484 165,19-13 211 355,72
6Wynik netto-186 128,95-1 727 190,53
Azysk netto
Bstrata netto186 128,951 727 190,53
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 899 368,458 631 116,34
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-186 128,95-1 727 190,53
IIKorekty razem-296 118,09542 090,39
1Amortyzacja366 325,62410 241,04
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)8 520,97-1 720,69
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-701 760,11-29 727,46
5Zmiana stanu rezerw-596,8655,64
6Zmiana stanu zapasów-10 034,8016 454,86
7Zmiana stanu należności-851 787,0861 818,49
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów874 634,5589 497,45
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych8 449,79-4 528,94
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-482 247,04-1 185 100,14
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy814 351,97287 373,98
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych96 740,0041 599,77
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:721 732,29245 774,21
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach727 741,90245 774,21
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych696 000,00244 000,00
– odsetki31 741,901 774,21
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki649 401,81948 984,46
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych33 401,81658 984,46
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:616 000,00290 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach616 000,00290 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe616 000,00290 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)164 950,16-661 610,48
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki229 402,20344 822,37
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek98 600,00201 400,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego130 802,20143 422,37
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)770 597,80-344 822,37
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)453 300,92-2 191 532,99
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu124 429,722 315 962,71
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:577 730,64124 429,72
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-186 128,95-1 727 190,53
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:711 550,91711 550,91
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:25 732,3925 732,39
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 500 914,621 500 914,62
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:138 740,13
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:490 227,02
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki