Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "TEOFILÓW" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZakłady Tekstylno-Konfekcyjne "Teofilów" Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwołódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź
MiejscowośćŁódź
Adres
Kod krajuPL
Województwołódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź
UlicaSzparagowa
Nr domu6/8
MiejscowośćŁódź
Kod pocztowy91-211
PocztaŁódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1391Z - produkcja dzianin metrażowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000007187

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji, na kontach zespołu 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.
Od 01.07.2018 roku Spółka stosuje mechanizm split payment.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, a dla potrzeb Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - metodą bezpoś

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad:
a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę liniową lub degresywną w zależności od indywidualnej oceny szybkości ich technicznego zużycia; wyboru metody amortyzacji dokonuje Zarząd Spółki a środki trwałe o wartości do 3 500 zł są jednorazowo spisywane w koszty po wydaniu ich do użytkowania,
b) aktywa finansowe wycenia się według ceny rynkowej zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości, odnosząc skutki przeszacowania odpowiednio na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
c) przychody i rozchody, objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów, towarów, robót w toku oraz wyrobów gotowych wycenia się:
- materiały – według cen zakupu, stosując w rozchodach metodę FIFO
- towary – według planowanego TKW
- roboty w toku /Dziewiarnia/ wg wsadu surowcowego
- roboty w toku /Wykończalnia i Wzorcownia/ wg wsadu surowcowego plus robocizna dziewiarzy, tj. tzw. koszt planowany wsadu po dzianiu
- wyroby gotowe – według rzeczywistego kosztu wytworzenia
d) odpisy aktualizujące należności dokonywane są po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności, która została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Stratę netto za 2018 r. w kwocie 6 646 469,93 zł Zarząd proponuje pokryć z kapitału odtworzonego z zysków przyszłych lat obrotowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek Zysków i Strat sporządzany jest metodą porównawczą.
Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe7 934 458,277 750 271,61
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe7 221 618,277 697 924,61
1Środki trwałe7 214 468,277 697 924,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)164 603,49219 477,33
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 150 880,511 433 855,87
c) urządzenia techniczne i maszyny5 683 154,605 863 930,32
d) środki transportu171 610,37111 734,39
e) inne środki trwałe44 219,3068 926,70
2Środki trwałe w budowie7 150,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe712 840,0052 347,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego712 840,0052 347,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe10 124 641,4815 358 040,69
IZapasy6 125 150,0310 396 951,75
1Materiały1 350 612,142 329 523,50
2Półprodukty i produkty w toku830 889,31805 630,65
3Produkty gotowe2 655 432,996 067 624,07
4Towary1 288 215,591 194 173,53
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 469 096,083 146 331,85
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 469 096,083 146 331,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 461 345,313 124 415,49
– do 12 miesięcy3 461 345,313 124 415,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 750,7721 916,36
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe483 318,051 769 220,34
1Krótkoterminowe aktywa finansowe483 318,051 769 220,34
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne483 318,051 769 220,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach483 318,051 769 220,34
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe47 077,3245 536,75
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne1 035 480,25
Aktywa razem18 059 099,7524 143 792,55
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 276 088,8819 958 039,06
IKapitał (fundusz) podstawowy23 975 000,0025 010 480,25
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-5 052 441,19-1 178 680,86
VIZysk (strata) netto-6 646 469,93-3 873 760,33
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 783 010,874 185 753,49
IRezerwy na zobowiązania5 104,005 136,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego404,00436,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy4 700,004 700,00
– długoterminowe4 700,004 700,00
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 115 343,303 478 336,16
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 086 387,403 455 662,97
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 718 746,832 900 742,91
– do 12 miesięcy4 718 746,832 900 742,91
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych320 180,18507 774,06
h) z tytułu wynagrodzeń1 808,00
i) inne45 652,3947 146,00
4Fundusze specjalne28 955,9022 673,19
IVRozliczenia międzyokresowe662 563,57702 281,33
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe662 563,57702 281,33
– długoterminowe662 563,57702 281,33
– krótkoterminowe
Pasywa razem18 059 099,7524 143 792,55
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 116 212,8233 308 480,69
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów22 714 903,5026 450 751,04
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)214 608,15-996 425,69
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki3 188 686,803 519 508,27
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 998 014,374 334 647,07
BKoszty działalności operacyjnej33 999 858,2437 017 508,68
IAmortyzacja638 283,741 357 453,60
IIZużycie materiałów i energii19 049 313,7720 597 215,85
IIIUsługi obce1 798 024,431 772 131,28
IVPodatki i opłaty, w tym:806 138,93806 440,23
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 899 439,527 111 649,68
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 531 754,951 579 722,10
– emerytalne648 017,04613 372,98
VIIPozostałe koszty rodzajowe128 878,28116 722,36
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 148 024,623 676 173,58
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 883 645,42-3 709 027,99
DPozostałe przychody operacyjne762 182,31794 235,85
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 333,34525 853,71
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne748 848,97268 382,14
EPozostałe koszty operacyjne4 199 873,87886 311,97
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 600 000,0033 085,18
IIIInne koszty operacyjne599 873,87853 226,79
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-7 321 336,98-3 801 104,11
GPrzychody finansowe14 436,7916 789,54
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:6 960,6816 789,54
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne7 476,11
HKoszty finansowe94,7457 421,76
IOdsetki, w tym:94,74144,86
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne57 276,90
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-7 306 994,93-3 841 736,33
JPodatek dochodowy-660 525,0032 024,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-6 646 469,93-3 873 760,33
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)19 958 039,0623 831 799,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach19 958 039,0623 831 799,39
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu25 010 480,2525 010 480,25
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-1 035 480,25
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)1 035 480,25
– umorzenia udziałów (akcji)1 035 480,25
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu23 975 000,0025 010 480,25
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu522 449,34
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-522 449,34
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)522 449,34
- pokrycie straty522 449,34
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 178 680,86-1 701 130,20
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 178 680,861 701 130,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 178 680,861 701 130,20
a) zwiększenie (z tytułu)3 873 760,33
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia3 873 760,33
b) zmniejszenie (z tytułu)522 449,34
- pokrycie straty522 449,34
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu5 052 441,191 178 680,86
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 052 441,19-1 178 680,86
6Wynik netto-6 646 469,93-3 873 760,33
Azysk netto
Bstrata netto6 646 469,933 873 760,33
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 276 088,8819 958 039,06
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 276 088,8819 958 039,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 097 445,73-1 853 230,35
IZysk (strata) netto-6 646 469,93-3 873 760,33
IIKorekty razem5 549 024,202 020 529,98
1Amortyzacja638 283,741 357 453,60
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)94,74144,86
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-13 333,34-525 853,71
5Zmiana stanu rezerw-32,00-6 610,00
6Zmiana stanu zapasów4 271 801,72766 315,05
7Zmiana stanu należności-322 764,23549 642,78
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 637 007,14-292 803,01
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-662 033,57172 240,41
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 097 445,73-1 853 230,35
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-188 361,82277 377,15
IWpływy63 333,34525 853,71
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 333,34525 853,71
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne50 000,00
IIWydatki251 695,16248 476,56
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych216 851,24218 298,96
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne34 843,9230 177,60
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-188 361,82277 377,15
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-94,74-1 035 625,11
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki94,741 035 625,11
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1 035 480,25
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki94,74144,86
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-94,74-1 035 625,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 285 902,29-2 611 478,31
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 285 902,29-2 611 478,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-2,53-33 814,56
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 769 220,344 380 698,65
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:483 318,051 769 220,34
– o ograniczonej możliwości dysponowania528,15
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-7 306 994,93-3 841 736,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:119 891,1585 823,61
pozostałe 119 891,1585 823,61
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:532 878,83107 354,16
pozostałe 532 878,83107 354,16
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 293,8336 557,02
pozostałe 2 293,8336 557,02
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:221 020,27194 441,50
pozostałe 221 020,27194 441,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 606 903,01601 071,61
pozostałe 3 606 903,01601 071,61
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:69 482,80172 339,48
pozostałe 69 482,80172 339,48
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-4 199 030,60-3 375 183,45
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2018 - 2 wersja

-

Informacja dodatkowa 2018 - 2 wersja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki