Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "FAMOR" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"FAMOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatm. Bydgoszcz
GminaM. Bydgoszcz
MiejscowośćBydgoszcz
Adres
Kod krajuPL
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatm. Bydgoszcz
GminaM. Bydgoszcz
UlicaKaszubska
Nr domu25
MiejscowośćBydgoszcz
Kod pocztowy85-048
PocztaBydgoszcz
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2740Z - produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000006916

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działającej w Polsce,
oparciu o zasadach rachunkowości wynikające z przepisow ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U z 2018r. poz.395 z późn.zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi .

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady rachunkowości wynikające z niniejszego dokumentu stosowane są w jednostce w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości
A. Zasady wyceny aktywów trwałych
Do składników aktywów trwałych (długotrwałego użytku) zalicza się składniki majątkowe jeżeli ich jednostkowa wartość
początkowa jest wyższa niż 10 000,- zł.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych Spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia (koszty zakończonych prac rozwojowych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową (począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania). Dla wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości początkowej równej niższej niż 10 000,- zł ustala się odpisy amortyzacyjne w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując ich wartość w koszty amortyzacji. Składniki takie podlegają ewidencji pozabilansowej.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Stosowane okresy umarzania:
Ilość lat
- Licencje 3- 5
- Koszty zakończonych prac rozwojowych 5

Rzeczowe aktywa trwałe

1) Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową: amortyzowanie rozpoczyna się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Dla środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,- zł ustala się odpisy amortyzacyjne w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując ich wartość w koszty amortyzacji.
Składniki takie podlegają ewidencji pozabilansowej. W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidację, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Stosowane okresy umarzania:
Ilość lat
- Prawo wieczystego użytkowania gruntów 20
- Budynki 40
- Urządzenia techniczne i maszyny 5 – 25
- Środki transportu 5 – 8
- Inne środki trwałe 5 – 8

2) Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. W przypadku poniesienia nakładów nie zakończonych efektem w formie oddania do użytkowania dokonuje się odpisów aktualizujących.

Należności długoterminowe

nie występują

Inwestycje długoterminowe

1) Nieruchomości

nie występują

2) Wartości niematerialne i prawne
nie występują

3) Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości metodą praw własności. Wartości w cenie nabycia nie przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej.
Udziały w innych jednostkach i inne inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości w cenie nabycia nie przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej. W 2008r dokonywano odpisu aktualizującego na kwotę 600000,00 na akcje i obligacje Stoczni Gdynia SA w związku z kryzysem w sektorze stoczniowym (w poprzednich latach dokonano odpisu na kwotę 3.759,00 w związku z upadłością Stoczni Ustka.)
W 2009 sprzedano 230 udziałów w Stoczni Koźle .Wartość udziałów i akcji na koniec 2011 ,po dokonanych odpisach

wynosi 0 zł.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ani inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

B. Zasady wyceny aktywów obrotowych

Zapasy środków obrotowych:

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty związane z przystosowaniem składnika zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.

1) Materiały
Zapasy materiałów wycenia się wg cen nabycia, korygując ich wartość wg cen ewidencyjnych o kwotę odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zapas. Odchylenia te rozlicza się proporcjonalnie do wartości zapasów magazynowych na koniec okresu sprawozdawczego i wartości zapasów rozchodowanych w tym okresie. Koszty zakupu

rozlicza się za pomocą narzutów proporcjonalnie do wartości zużytych materiałów na zlecenia produkcyjne w m-cu rozliczeniowym. (pkt. III.3 a i b Załącznika nr 3 do Zasad Rachunkowości w „FAMOR” S.A.).

2) Towary
Zapasy towarów nie występują.

3) Produkcja w toku
Zapasy półproduktów i produkcji w toku wycenia się wg kosztu wytworzenia obejmującego bezpośrednie koszty produkcji oraz przypadająca na okres jej wytworzenia uzasadniona część kosztów pośrednich produkcji.
4) Wyroby gotowe
Zapasy produktów gotowych wycenia się – w wartości odpowiadającej rzeczywistemu kosztowi wytworzenia, nie wyższemu niż cena sprzedaży netto. W ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku nie uwzględnia się: kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w
jakich znajduje się na dzień wyceny; kosztów sprzedaży wyrobów oraz kosztów będących konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych.
Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone są o wartość odpisów aktualizujących wynikających z doprowadzenia ich wartości do cen sprzedaży netto.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z tym, że należności wątpliwe, sporne oraz przeterminowane (niespłacone w terminie przewidzianym umową) podlegają aktualizacji. Nie podlegają obowiązkowi aktualizacji należności

spłaconych do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres. Stosuje się następujące zasady aktualizacji: Dokonywanie 100 % odpisów aktualizujących wartość należności przeterminowanych, przez okres ponad 12 m-cy oraz wszystkich należności dochodzonych na drodze sądowej lub objętych postępowaniem upadłościowym i układowym. Wartość pozostałych należności przeterminowanych aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku obrotowego:
- po kursie waluty przyjętym w dokumencie odprawy celnej SAD – w przypadku eksportu,

- po średnim kursie z dnia poprzedzającego przeprowadzenie operacji, ustalonym dla danej waluty przez NBP

Na dzień bilansowy należności wycenia się po średnim kursie NBP z dnia 31/12/2018
USD 3,7597 EUR 4,3000

Należności wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.

Inwestycje krótkoterminowe
1) Krótkoterminowe aktywa finansowe
Inwestycje krótkoterminowe w postaci aktywów finansowych ujmuje się w księgach według ceny nabycia.
2) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku obrotowego: wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego przeprowadzenie operacji ustalonym dla danej waluty przez NBP .
Na dzień bilansowy środki te wycenia się po średnim kursie NBP z dnia 31/12/2018
USD 3,7597 EUR 4,3000
3) Inne inwestycje krótkoterminowe
Pozostałe składniki inwestycji krótkoterminowych wyceniane są według cen nabycia lub wartości rynkowej w zależności, która z nich jest niższa.

C. Zasady wyceny zobowiązań i rezerw

Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi przez jednostkę odsetkami z tytułu zwłoki.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku obrotowego:
- po kursie waluty przyjętym w dokumencie odprawy celnej SAD – w przypadku importu,
- po średnim kursie z dnia poprzedzającego przeprowadzenie operacji, ustalonym dla danej waluty przez NBP
Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się po średnim kursie NBP z dnia 31/12/2018
USD 3,7597 EUR 4,3000
Rezerwy
Na podstawie zawartego w dniu 10 marca 2003 r. Protokołu dodatkowego Nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do pracowników ZUO „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy wykreślony został artykuł 20 tego Układu, dotyczący uprawnień do nagród jubileuszowych. Dokonana tym Protokołem zmiana tj. likwidacja uprawnień do nagród jubileuszowych weszła w życie z dniem zarejestrowania z mocą od 1 stycznia 2004 roku.

Urlopy zostały wykorzystane do 31/12/2018. Odprawy należne zostały naliczone i zaliczone w koszty 2018r. W 2018 r nie tworzono rezerw .

D. Zasady wyceny kapitałów własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów
Kontrakty długoterminowe nie występują.
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

E. Rachunek zysków i strat.
Przychody i koszty są ewidencjonowane według zasady memoriału, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i rozlicza je wg miejsc powstawania kosztów ze szczegółowością zapewniającą możliwość zarządzania nimi oraz sporządzania wszelkiego rodzaju sprawozdawczości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w zł.
Spółka sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Sprawozdanie finansowe zostalo sporządzone przy załozeniu kontynuowania działalnosci gospodarczej przez jednostke

w dajacej sie przewidziec przyszłosci zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym,co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy .

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 130 722,937 003 900,87
IWartości niematerialne i prawne56 232,686 177,00
3Inne wartości niematerialne i prawne56 232,686 177,00
IIRzeczowe aktywa trwałe8 074 490,256 997 723,87
1Środki trwałe7 726 316,446 843 868,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)90 368,43120 560,07
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 477 398,635 482 490,51
c) urządzenia techniczne i maszyny1 827 973,201 196 451,27
d) środki transportu7 680,289 079,00
e) inne środki trwałe322 895,9035 287,62
2Środki trwałe w budowie348 173,81153 855,40
BAktywa obrotowe9 081 436,148 985 244,38
IZapasy4 418 370,423 221 222,04
1Materiały1 807 893,891 602 288,91
2Półprodukty i produkty w toku1 955 302,07951 990,18
3Produkty gotowe625 758,26656 886,71
5Zaliczki na dostawy i usługi29 416,2010 056,24
IINależności krótkoterminowe3 975 518,443 572 818,25
3Należności od pozostałych jednostek3 975 518,443 572 818,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 962 587,103 530 091,36
– do 12 miesięcy3 962 587,103 530 091,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych39 664,00
c) inne12 931,343 062,89
IIIInwestycje krótkoterminowe641 711,512 155 162,28
1Krótkoterminowe aktywa finansowe641 711,512 155 162,28
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne641 711,512 155 162,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach641 711,512 155 162,28
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe45 835,7736 041,81
Aktywa razem17 212 159,0715 989 145,25
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny9 125 282,0210 717 412,38
IKapitał (fundusz) podstawowy606 767,96606 767,96
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 092 861,744 062 346,90
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:7 017 482,687 017 482,68
VIZysk (strata) netto-1 591 830,36-969 185,16
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 086 877,055 272 032,87
IIZobowiązania długoterminowe219 143,65
3Wobec pozostałych jednostek219 143,65
c) inne zobowiązania finansowe219 143,65
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 976 218,624 884 209,15
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 912 522,514 753 710,74
a) kredyty i pożyczki1 599 815,87
c) inne zobowiązania finansowe170 255,78285 953,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 162 715,092 898 790,98
– do 12 miesięcy4 162 715,092 898 790,98
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 008 971,72933 012,45
h) z tytułu wynagrodzeń927 591,18589 589,97
i) inne43 172,8746 364,27
4Fundusze specjalne63 696,11130 498,41
IVRozliczenia międzyokresowe110 658,43168 680,07
2Inne rozliczenia międzyokresowe110 658,43168 680,07
– długoterminowe90 368,43120 560,07
– krótkoterminowe20 290,0048 120,00
Pasywa razem17 212 159,0715 989 445,25
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 949 260,7422 053 855,08
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów19 805 769,4921 440 525,47
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)982 766,21488 974,12
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów160 725,04124 355,49
BKoszty działalności operacyjnej23 233 801,8623 209 724,65
IAmortyzacja333 325,36618 132,38
IIZużycie materiałów i energii8 248 193,538 109 996,61
IIIUsługi obce2 004 293,822 686 842,19
IVPodatki i opłaty, w tym:535 927,31534 864,88
VWynagrodzenia9 565 770,018 760 097,89
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 752 192,071 673 635,54
VIIPozostałe koszty rodzajowe766 078,80794 836,95
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów28 020,9631 318,21
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 284 541,12-1 155 869,57
DPozostałe przychody operacyjne899 076,47688 474,20
IIDotacje856 200,78
IVInne przychody operacyjne42 875,69688 474,20
EPozostałe koszty operacyjne103 125,6767 867,03
IIIInne koszty operacyjne103 125,6767 867,03
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 488 590,32-535 262,40
GPrzychody finansowe7 088,961 904,06
IIOdsetki, w tym:613,971 904,06
VInne6 474,99
HKoszty finansowe110 329,00436 126,82
IOdsetki, w tym:97 929,0045 570,21
IVInne12 400,00390 556,61
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 591 830,36-969 485,16
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 591 830,36-969 485,16
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 717 112,3811 686 597,54
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 717 112,3811 686 597,54
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu606 767,96606 767,96
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu606 767,96606 767,96
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 062 346,903 024 347,04
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-966 341,911 037 999,86
a) zwiększenie (z tytułu)3 143,251 027 315,74
z aktualizacji wyceny3 143,2510 684,12
b) zmniejszenie (z tytułu)969 485,16
– pokrycia straty969 485,16
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 096 004,994 062 346,90
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości7 017 482,684 028 166,80
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-3 143,25-10 684,12
b) zmniejszenie (z tytułu)3 143,2510 684,12
wyceny bilansowej3 143,2510 684,12
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu7 014 339,437 017 482,68
6Wynik netto-1 591 830,36-969 485,16
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 591 830,36-969 485,16
IIKorekty razem7 966,80703 209,18
1Amortyzacja333 325,36618 132,38
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-28 059,37349 413,52
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)97 315,0318 915,48
6Zmiana stanu zapasów-1 197 148,38-669 438,28
7Zmiana stanu należności-402 700,19-629 536,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 273 049,951 421 719,54
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-67 815,60-405 997,42
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 583 863,56-266 275,98
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy246 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych246 000,00
IIWydatki1 460 147,421 216 151,65
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 460 147,421 216 151,65
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 460 147,42-970 151,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 627 875,2431 143,09
2Kredyty i pożyczki1 599 815,87
4Inne wpływy finansowe28 059,3731 143,09
IIWydatki97 315,03368 329,00
9Inne wydatki finansowe97 315,03368 329,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 530 560,21-337 185,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 513 450,77-1 573 613,54
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 513 450,77-1 573 613,54
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 155 162,283 728 775,82
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:641 711,512 155 162,28
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 591 830,36-969 485,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:856 200,78856 200,78410 045,44
dotacja -KPAI75 200,0075 200,00art 17 ust 1 pkt 47
dotacja współfinansowana ze środków UE781 000,78781 000,78art 17 ust 1 pkt 53
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:35 400,0335 400,0347 820,44
odpisy równolgłe do amortyzacji wartości gruntu35 400,0335 400,03art 12 ust 4 pkt 6 lit a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:456 760,34456 760,34326 557,70
koszty egzekucji komorniczych30 130,6030 130,60art 16 ust 1 pkt 17
odsetki budżetowe27 189,3327 189,33art 16 ust 1 pkt 21
koszty reprezentacji i reklamy73 277,3773 277,37art 16 ust 1 pkt 28
odpis równoległy do wartości amortyzacji gruntów30 191,6430 191,64art 16 ust 1 pkt 1 lit a
wycena bilansowa budynków i budowli36 090,1236 090,12art 16 ust 1
wydatki sfinansowane z dotacji -współfinans.ze środków z UE131 892,90131 892,90art 16 ust 1 pkt 16
koszty sfinansowane dotacją -KPAI75 200,0075 200,00art 16 ust 1 pkt 16
Pozostałe wyłaczenia52 788,3852 788,38art 16 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:954 620,34954 620,34379 428,47
niewypłacone wynagrodzenia z 2018r677 360,34677 360,34art 16 ust 1 pkt 57
składki ZUS niezapłacone za rok 2018r.264 898,83264 898,83art 16 ust 1 pkt 57 lit a
pozostałe12 361,1712 361,17art 16 ust 1
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:339 691,82339 691,82153 282,52
wynagrodzenia za 2017r. wypłacone w 2018r.228 486,88228 486,88art 15 ust 1 pkt 4 lit g
składki ZUS za 2017r. zapłacone w 2018r.111 204,94111 204,94art 15 ust 1 pkt 4 lit h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA -za okres 01.01.2018-31.12.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki