Szczegóły spółki

Nazwa "FAMOR" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5540312697
REGON 091136929
KRS 0000006916
Adres ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2740Z — produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.33 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.49 0.89
Płynność bieżąca (CR) 1.84 1.14
Płynność szybka (QR) 1.18 0.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.49 0.89
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -4.4% -7.6%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -9.05% -17.44%
Rentowność aktywów (ROA) -6.06% -9.25%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-22 99/2020 12 22621
Poz. 22621. „FAMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000006916. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-22447/2020]

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 24 ust. 1
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23 czerwca 2020 r., o godz. 1230, w siedzibie Kancelarii
Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
  w 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019,
  b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
  c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzie-
   lenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wyko-
   nania obowiązków w 2019 r.,
  d. podziału zysku za 2019 r.,
  e. wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
   Spółki „FAMOR” S.A.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom
akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadcze-
nia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych
akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane
na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Poz. 22621. „FAMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000006916. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-22447/2020]

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 24 ust. 1
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23 czerwca 2020 r., o godz. 1230, w siedzibie Kancelarii
Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
  w 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019,
  b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
  c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzie-
   lenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wyko-
   nania obowiązków w 2019 r.,
  d. podziału zysku za 2019 r.,
  e. wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
   Spółki „FAMOR” S.A.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom
akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadcze-
nia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych
akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane
na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2019-05-14 92/2019 16 24501
Poz. 24501. „FAMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000006916. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-24269/2019]

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 18 czerwca 2019 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii
Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
    obrotowy 2018,
   b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzielenia człon-
    kom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
    w 2018 r.,
   c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
    udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków w 2018 r.,
   d. pokrycia straty za 2018 r.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom
akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadcze-
nia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych
akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane
na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Poz. 24501. „FAMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000006916. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-24269/2019]

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 18 czerwca 2019 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii
Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
    obrotowy 2018,
   b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzielenia człon-
    kom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
    w 2018 r.,
   c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
    udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków w 2018 r.,
   d. pokrycia straty za 2018 r.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom
akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadcze-
nia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych
akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane
na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2018-05-11 91/2018 18 19671
Poz. 19671. „FAMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000006916. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-19199/2018]

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24
ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 19 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w siedzibie Kan-
celarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Byd-
goszcz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2017 r.  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
     obrotowy 2017,
    b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia człon-
     kom Zarządu absolutorium z wykonania obowiąz-
     ków w 2017 r.,
    c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
     udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2017 r.,
    d. pokrycia straty za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nad-
   zorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na
   podstawie przepisów określonych w art. 385 §§ 3, 5 i 6
   Kodeksu spółek handlowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie delegowania członków Rady
   Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania
   czynności nadzorczych, na podstawie przepisów okre-
   ślonych w art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom
akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej
na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświad-
czenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posia-
danych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną
zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia.
Poz. 19671. „FAMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000006916. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-19199/2018]

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podsta-
wie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24
ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 19 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w siedzibie Kan-
celarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Byd-
goszcz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2017 r.  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
     obrotowy 2017,
    b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia człon-
     kom Zarządu absolutorium z wykonania obowiąz-
     ków w 2017 r.,
    c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
     udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2017 r.,
    d. pokrycia straty za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nad-
   zorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na
   podstawie przepisów określonych w art. 385 §§ 3, 5 i 6
   Kodeksu spółek handlowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie delegowania członków Rady
   Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania
   czynności nadzorczych, na podstawie przepisów okre-
   ślonych w art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom
akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej
na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświad-
czenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posia-
danych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną
zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki