Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SAUR NEPTUN GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Saur Neptun Gdańsk S.A.
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat MIASTO GDAŃSK
Gmina MIASTO GDAŃSK
Miejscowość GDAŃSK
Adres
Kod kraju PL
Województwo POMORSKIE
Powiat MIASTO GDAŃSK
Gmina MIASTO GDAŃSK
Ulica WAŁOWA
Nr domu 46
Miejscowość GDAŃSK
Kod pocztowy 80-858
Poczta GDAŃSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2420Z - produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2529Z - produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
2651Z - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
2670Z - produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
2829Z - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
3311Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
3312Z - naprawa i konserwacja maszyn
3313Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
3320Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3811Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
3812Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych
3821Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
3822Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
3900Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4329Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
4674Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
4941Z - transport drogowy towarów
4950B - transport rurociągowy pozostałych towarów
5221Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7111Z - działalność w zakresie architektury
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7120A - badania i analizy związane z jakością żywności
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
7732Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
7739Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8412Z - kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000006553

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z załącznikiem "SNG_2018_polityka.pdf"

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zgodnie z załącznikiem "SNG_2018_polityka.pdf"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z załącznikiem "SNG_2018_polityka.pdf"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z załącznikiem "SNG_2018_polityka.pdf"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 16 544 401,85 16 947 497,13
I Wartości niematerialne i prawne 233 923,00 214 699,83
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 233 923,00 214 699,83
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 9 792 876,85 10 404 570,30
1 Środki trwałe 9 792 876,85 10 404 570,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 305 225,57 328 540,64
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 690 818,70 2 934 722,54
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 262 656,49 1 479 568,33
d) środki transportu 5 191 339,58 5 323 825,13
e) inne środki trwałe 342 836,51 337 913,66
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 517 602,00 6 328 227,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 517 602,00 6 328 227,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 100 634 800,07 94 426 411,57
I Zapasy 3 186 431,95 1 811 145,97
1 Materiały 3 186 431,95 1 811 145,97
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 54 648 954,28 52 819 457,38
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 54 648 954,28 52 819 457,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44 531 142,59 43 276 719,79
– do 12 miesięcy 44 531 142,59 43 276 719,79
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 078 693,83 7 413 067,71
c) inne 2 039 117,26 2 129 492,47
d) dochodzone na drodze sądowej 0,60 177,41
III Inwestycje krótkoterminowe 42 266 814,80 39 283 339,90
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 266 814,80 39 283 339,90
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42 266 814,80 39 283 339,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 42 243 357,55 39 262 635,51
– inne środki pieniężne 23 457,25 20 704,39
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 532 599,04 512 468,32
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 117 179 201,92 111 373 908,70
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 27 894 282,63 28 203 241,42
I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 755 100,00 7 755 100,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6 335 028,35 6 332 030,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 758 238,43 761 236,67
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 13 045 915,85 13 354 874,64
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89 284 919,29 83 170 667,28
I Rezerwy na zobowiązania 36 179 518,32 34 935 505,67
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 457,00 3 934,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 379 063,60 28 227 213,60
– długoterminowa 26 076 453,00 24 169 799,00
– krótkoterminowa 3 302 610,60 4 057 414,60
3 Pozostałe rezerwy 6 795 997,72 6 704 358,07
– długoterminowe 2 688 852,00 2 333 976,00
– krótkoterminowe 4 107 145,72 4 370 382,07
II Zobowiązania długoterminowe 76 800,00 102 400,00
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 76 800,00 102 400,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 76 800,00 102 400,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 50 462 104,06 45 212 809,89
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 65 517,03 45 468,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 65 517,03 45 468,00
– do 12 miesięcy 65 517,03 45 468,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 49 501 922,01 44 169 697,37
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43 618 240,23 38 171 643,80
– do 12 miesięcy 43 618 240,23 38 171 643,80
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 620 824,07 3 657 638,36
h) z tytułu wynagrodzeń 1 054 061,72 1 099 819,99
i) inne 1 208 795,99 1 240 595,22
4 Fundusze specjalne 894 665,02 997 644,52
IV Rozliczenia międzyokresowe 2 566 496,91 2 919 951,72
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 566 496,91 2 919 951,72
– długoterminowe
– krótkoterminowe 2 566 496,91 2 919 951,72
Pasywa razem 117 179 201,92 111 373 908,70
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 275 646 327,39 266 161 971,78
– od jednostek powiązanych 17 765,51
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 275 615 225,99 266 132 765,26
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31 101,40 29 206,52
B Koszty działalności operacyjnej 258 654 376,71 249 246 754,38
I Amortyzacja 3 114 309,45 2 959 429,18
II Zużycie materiałów i energii 24 438 970,09 26 303 452,63
III Usługi obce 58 836 465,49 47 785 194,89
IV Podatki i opłaty, w tym: 5 602 569,26 5 051 047,06
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 40 583 989,87 41 034 668,22
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9 104 315,50 8 542 159,96
– emerytalne 3 541 642,37 3 303 292,64
VII Pozostałe koszty rodzajowe 116 942 655,65 117 541 595,92
- czynsz dzierżawny 111 627 836,76 111 627 836,76
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 101,40 29 206,52
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16 991 950,68 16 915 217,40
D Pozostałe przychody operacyjne 2 343 479,84 2 145 352,19
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23 146,32 2 861,77
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 105 557,35 144 239,84
IV Inne przychody operacyjne 2 214 776,17 1 998 250,58
E Pozostałe koszty operacyjne 3 499 022,39 2 883 918,99
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 218 149,30 201 347,52
III Inne koszty operacyjne 3 280 873,09 2 682 571,47
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15 836 408,13 16 176 650,60
G Przychody finansowe 726 905,48 651 955,76
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 726 905,48 651 955,76
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 9 892,76 58 091,72
I Odsetki, w tym: 3 513,11 48 855,55
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 6 379,65 9 236,17
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16 553 420,85 16 770 514,64
J Podatek dochodowy 3 507 505,00 3 415 640,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 13 045 915,85 13 354 874,64
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28 203 241,42 28 315 624,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28 203 241,42 28 315 624,93
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 755 100,00 7 755 100,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 755 100,00 7 755 100,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6 332 030,11 6 330 321,64
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 998,24 1 708,47
a) zwiększenie (z tytułu) 2 998,24 1 708,47
– likwidacji środków trwałych 2 998,24 1 708,47
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 335 028,35 6 332 030,11
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 761 236,67 762 945,14
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -2 998,24 -1 708,47
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 998,24 1 708,47
– likwidacji środków trwałych 2 998,24 1 708,47
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 758 238,43 761 236,67
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 354 874,64 13 467 258,15
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 354 874,64 13 467 258,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13 354 874,64 13 467 258,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 13 354 874,64 13 467 258,15
– dywidendy 12 868 134,77 13 002 845,36
– nagrody dla władz Spółki 280 934,86 264 602,10
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205 805,01 199 810,69
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 13 045 915,85 13 354 874,64
A zysk netto 13 045 915,85 13 354 874,64
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27 894 282,63 28 203 241,42
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 848 366,78
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 13 045 915,85 13 354 874,64
II Korekty razem 5 883 067,25 10 236 685,97
1 Amortyzacja 3 114 309,45 2 959 429,18
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -23 146,32 -2 861,77
5 Zmiana stanu rezerw 1 244 012,65 300 897,89
6 Zmiana stanu zapasów -1 375 285,98 128 468,23
7 Zmiana stanu należności -1 829 496,90 -838 518,70
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 315 634,88 7 687 565,28
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -562 960,53 1 705,86
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18 928 983,10 23 591 560,61
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 23 146,32 2 861,77
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 146,32 2 861,77
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 3 100 519,75 2 779 491,12
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 100 519,75 2 779 491,12
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 077 373,43 -2 776 629,35
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 12 868 134,77 13 002 845,36
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12 868 134,77 13 002 845,36
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12 868 134,77 -13 002 845,36
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 983 474,90 7 812 085,90
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 983 474,90 7 812 085,90
– zmiana stanu środków pieniężnych SNG, 2 946 756,13 7 760 119,88
– zmiana stanu środków pien. o ograniczonej możliwości dysponowania 36 718,77 51 966,02
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 39 283 339,90 31 471 254,00
– środki pieniężne SNG 39 185 678,99 31 425 559,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania 97 660,91 45 694,89
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 42 266 814,80 39 283 339,90
– środki pieniężne SNG 42 132 362,70 39 185 678,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania 134 452,10 97 660,91
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 16 553 420,85 16 770 514,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -89 106,93 -129 084,92
Rozwiązanie odpisów na należności trudnościągalne -9 751,57 art 12 -58 930,56
Rozwiązanie odpisu na należności dochodzone w sądzie -68 562,05 art 12 -60 935,86
Zwrot opłat sądowych objętych odpisem -10 793,31 art 12 -6 800,50
Zwrot opłat sądowych pozostałych art 12 -2 418,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -1 625 276,28 -1 370 055,39
Rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy -1 450 323,00 art 12 -1 349 351,00
Rozwiązanie rezerw - pozostałe ryzyka -151 496,03 art 12
Odsetki od lokaty za 2017 r. (otrzymane w 2018 r.) art 16 -20 704,39
Odsetki od lokaty za 2018 r. (otrzymane w 2019 r.) -23 457,25 art 16
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 20 704,39 15 063,41
Odsetki od lokaty za 2016 r. (otrzymane w 2017 r.) art 16 15 063,41
Odsetki od lokaty za 2017 r. (otrzymane w 2018 r.) 20 704,39 art 16
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 155 347,05 2 290 289,99
PFRON 290 323,00 art 16 495 021,00
Darowizny odliczalne 159 100,45 art 16 957 402,39
Darowizny nieodliczalne 684 344,87 art 16 113 345,78
Składki członkowskie w stowarzyszeniach 39 618,88 art 16 39 439,50
Rada Nadzorcza - inne koszty oprócz wynagrodzeń 41 812,50 art 16 107 531,31
Reprezentacja 36 639,83 art 16 247 843,27
Odpis na należności trudnościągalne 10 599,63 art 16 18 957,40
Odpis na należności dochodzone w sądzie 177 335,85 art 16 150 502,67
Odpis statystyczny na należności 2 195,50 art 16 10 235,95
Odpisy na należności KUP z lat ubiegłych art 16 -1 001,54
Koszty i opłaty postępowań sądowych 37 150,29 art 16 18 280,40
Kary umowne zapłacone - nkup 322 509,64 art 16
Rezerwa na rekultywację środowiska 354 876,00 art 16 31 018,00
Amortyzacja nie będąca KUP 56 536,59 art 16 61 575,73
Umorzenie należności 2 058,39 art 16 1 918,56
Opłaty środowiskowe za wodę - podwyższone 491,35 art 16 529,01
VAT niepodlegający odliczeniu 437,47 art 16 24,00
Zwiększenie KUP - zapłata faktury z lat ubiegłych -92 858,86 art 16
Koszty eksploatacyjne ubiegłego roku 1 607,40 art 15 3 820,57
Inne koszty, w tym składki ubezpieczeniowe 30 568,27 art 16 33 845,99
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 4 335 487,44 6 210 528,47
Koszty ZUS pr.fiz. 2017 r. podatk. 2018 r. art 16 706 326,37
Koszty ZUS pr.fiz. 2018 r. podatk. 2019 r. 799 940,82 art 16
Inne wynagrodzenia ks. 2018, pod. 2019 14 403,44 art 16
Rezerwa na zagospodarowanie osadów art 16 50 988,75
Rezerwa na koszty napraw infrastruktury 807 519,78 art 16 392 462,85
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 33 000,00 art 16 33 000,00
Niewypłacone limity i ryczałty samochodowe 13 950,40 art 16 15 232,50
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy 1 062 296,00 art 16 3 504 255,00
Rezerwa na koszty niewykorzystanych urlopów 1 539 877,00 art 16 1 450 323,00
Rezerwy na roszczenia sądowe 64 500,00 art 16 9 940,00
Rezerwa na odsetki od roszczeń sądowych art 16 48 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -1 736 966,28 -4 487 147,12
Koszty ZUS pr.fiz. 2016 r. podatk. 2017 r. art 16 -597 418,52
Koszty ZUS pr.fiz. 2017 r. podatk. 2018 r. -706 326,37 art 16
Koszty wynagrodzeń księgowo 2016, podatkowo 2017 art 16 -3 213,91
Wykorzystanie rezerwy na koszty eksploat. za lata ubiegłe -269 725,50 art 16 -944 111,53
Rozwiązanie rezerw na koszty ekspl. za lata ubiegłe -700 455,31 art 16 -2 939 412,58
Wykorzystanie rezerwy na koszty roszczeń -57 940,00 art 16
Wypłacone limity i ryczałty -2 519,10 art 16 -2 990,58
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -159 100,45 -957 402,39
Odliczenia od dochodu - darowizny -159 100,45 art 18 -957 402,39
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 19 454 509,79 18 342 706,69
K. Podatek dochodowy 3 696 357,00 3 485 114,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Opis stosowanych zasad rachunkowości

-

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki