Szczegóły spółki

Nazwa "SAUR NEPTUN GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5830006715
REGON 190590770
KRS 0000006553
Adres ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2420Z — produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 2529Z — produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 2651Z — produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 2670Z — produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 2829Z — produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 3311Z — naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 3312Z — naprawa i konserwacja maszyn
 • 3313Z — naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 3320Z — instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 3700Z — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 3811Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 3812Z — zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 3821Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 3822Z — przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 3900Z — działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 4673Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 4674Z — sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 4950B — transport rurociągowy pozostałych towarów
 • 5221Z — działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7111Z — działalność w zakresie architektury
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 7120A — badania i analizy związane z jakością żywności
 • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
 • 7732Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 7739Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 8412Z — kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.76
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.95 3.2
Płynność bieżąca (CR) 2.09 1.99
Płynność szybka (QR) 2.05 1.93
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.95 3.2
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.02% 4.73%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 47.35% 46.77%
Rentowność aktywów (ROA) 11.99% 11.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-25 122/2020 419 346252
Poz. 346252. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/503]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 346252. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/503]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-25 122/2020 419 346253
Poz. 346253. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/904]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 346253. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/904]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-25 122/2020 419 346254
Poz. 346254. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/305]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 346254. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/305]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-25 122/2020 419 346255
Poz. 346255. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/706]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 346255. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/207047/20/706]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-22 78/2020 432 193442
Poz. 193442. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6083/20/199]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.03.2020 R., REPERTORIUM
A NR 1237/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA JANA SKWARLIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL.
GARNCARSKIEJ 4/6 M.4, ZMIENIONO §10 UST.1
ORAZ §14A UST.10 STATUTU
Poz. 193442. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6083/20/199]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.03.2020 R., REPERTORIUM
A NR 1237/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA JANA SKWARLIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL.
GARNCARSKIEJ 4/6 M.4, ZMIENIONO §10 UST.1
ORAZ §14A UST.10 STATUTU
2020-04-14 72/2020 340 163352
Poz. 163352. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5460/20/687]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 163352. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5460/20/687]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-01-17 11/2020 309 25706
Poz. 25706. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26789/19/352]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 13.12.2019 R., REPERTORIUM
A NR 5065/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA JANA SKWARLIŃSKIEGO PROWADZĄCEGOKANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL.
GARNCARSKIEJ 4/6 M.4, ZMIENIONO §12A UST.2
STATUTU
Poz. 25706. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26789/19/352]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 13.12.2019 R., REPERTORIUM
A NR 5065/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA JANA SKWARLIŃSKIEGO PROWADZĄCEGOKANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL.
GARNCARSKIEJ 4/6 M.4, ZMIENIONO §12A UST.2
STATUTU
2019-04-19 78/2019 277 226129
Poz. 226129. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106474/19/654]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226129. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106474/19/654]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 277 226130
Poz. 226130. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106475/19/366]
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226130. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106475/19/366]
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 278 226131
Poz. 226131. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106475/19/767]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226131. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106475/19/767]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 278 226132
Poz. 226132. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106475/19/168]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226132. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/106475/19/168]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-02 65/2019 672 161023
Poz. 161023. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5953/19/100]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FOURRE 2. MICHEL
ANDRE 2 1. MOUTAUX 2. PASCAL wpisać:
3 1. EBERHARDT 2. GÉRALDINE CLAUDE 4 1. DRO-
UET 2. PHILIPPE CHRISTIAN
Poz. 161023. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5953/19/100]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FOURRE 2. MICHEL
ANDRE 2 1. MOUTAUX 2. PASCAL wpisać:
3 1. EBERHARDT 2. GÉRALDINE CLAUDE 4 1. DRO-
UET 2. PHILIPPE CHRISTIAN
2018-11-06 215/2018 1175 927489
Poz. 927489. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14896/18/419]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. DE BODMAN
2. RAPHAEL JEAN-MARIE wpisać: 2 1. AUTRET
2. PHILIPPE
Poz. 927489. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14896/18/419]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. DE BODMAN
2. RAPHAEL JEAN-MARIE wpisać: 2 1. AUTRET
2. PHILIPPE
2018-07-12 134/2018 373 265549
Poz. 265549. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10174/18/984]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 13.04.2018R., REPERTORIUM
A NR 3370/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA JANA SKWARLIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIE NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY
UL. GARNCARSKIEJ 4/6 M.4 ZMIENIONO §15 UST.2
STATUTU.
Poz. 265549. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10174/18/984]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 13.04.2018R., REPERTORIUM
A NR 3370/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA JANA SKWARLIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIE NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY
UL. GARNCARSKIEJ 4/6 M.4 ZMIENIONO §15 UST.2
STATUTU.
2018-06-18 116/2018 337 189038
Poz. 189038. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41014/18/49]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189038. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41014/18/49]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 337 189039
Poz. 189039. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41015/18/450]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189039. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41015/18/450]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 337 189040
Poz. 189040. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41016/18/851]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189040. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41016/18/851]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 337 189041
Poz. 189041. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41017/18/252]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189041. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/41017/18/252]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-27 61/2018 226 83077
Poz. 83077. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4643/18/402]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GATIGNOL 2. BRICE
THOMAS wpisać: 2 1. MOUTAUX 2. PASCAL
Poz. 83077. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000006553. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4643/18/402]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GATIGNOL 2. BRICE
THOMAS wpisać: 2 1. MOUTAUX 2. PASCAL

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki