Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKrakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatKraków m.n.p.p.
GminaKraków m.p.
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatKraków m.n.p.p.
GminaKraków m.p.
UlicaJana Brożka
Nr domu3
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-347
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3513Z - dystrybucja energii elektrycznej
3514Z - handel energią elektryczną
3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3821Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000006301

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający sie 01 stycznia a kończacy sie 31 grudnia danego roku.

W obszarze instrumentów finansowych jednostka stosuje Rozporządzenie Miistra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 277) w pozostałym zakresie nieuregulowanym przepisami Ustawy o rachunkowości Spółka Stosuje krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku braki odpowiedniego standardu krajowego międzynarodowe standardy rachunkowości oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne obejmują koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu Spółki akcyjnej (poniesione w 1996 r. koszty wyceny wnoszonych aportów, opłaty sądowe i notarialne) oraz inne wartości niematerialne i prawne. Skapitalizowane koszty emisji akcji Spółka umorzyła w okresie 3 lat. Inne wartości niematerialne i prawne stanowi oprogramowanie. Roczne stawki amortyzacji dla oprogramowania komputerowego wynoszą 50%.
Nabyte lub wytworzone we własnym zakresie prawa wycenia się po cenach nabycia lub koszcie wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie.
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3,5 tys. złotych a niższej bądź równej 10,0 tys. złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 3,5 tys. zł zaliczane są do materiałów. Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się średnio w danej grupie rodzajowej jak następuje:
• budynki 1,5%
• budowle od 2,5% do 4,5%
• maszyny i urządzenia od 4,0% do 30,0%.
• pozostałe środki trwałe 20%
Wartość środków trwałych w budowie wykazywana jest w wysokości poniesionych nakładów na nabycie lub wytworzenie przyszłych środków trwałych. Do nakładów na środki trwałe w budowie nie zalicza się kosztów remontów, których celem jest odtworzenie zużytych elementów środków lub obiektów oraz kar i odszkodowań o charakterze strat. Nakłady na środki, które nie dały zamierzonego efektu podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
Aktywa finansowe
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 28 ust.1 pkt.4 udziały w podmiotach podporządkowanych wyceniane są według Metody Praw Własności, zgodnie z którą wykazuje się w aktywach trwałych bilansu w pozycji "udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", w cenie ich nabycia powiększonej lub pomniejszonej o przypadające na rzecz jednostki dominującej, zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły od dnia objęcia kontroli, w tym zmniejszenia z tytułu rozliczeń z właścicielami, z tym, że udział w zysku (stracie) netto jednostki podporządkowanej koryguje się o odpis wartości firmy lub ujemnej wartości firmy oraz odpis różnicy w wycenie aktywów netto według ich wartości godziwych i księgowych, przypadający za dany okres sprawozdawczy. Wartość przekazanych składników majątku na podwyższenie kapitałów spółek zależnych, do momentu otrzymania za nie akcji (objęcia) ujmowana jest jako inne długoterminowe aktywa finansowe spółki dominującej.
Należności i zobowiązania: kredyty i pożyczki
Należności i zobowiązania (za wyjątkiem kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Kwoty przedawnionych zobowiązań podlegają zarachowaniu w pozostałe przychody operacyjne, a kwoty przedawnionych należności podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
Kredyty i pożyczki wycenia i prezentuje się według skorygowanej ceny nabycia. Różnicę pomiędzy przypadającą na dzień bilansowy ceną nabycia, a ceną skorygowaną zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.
Finansowe składniki aktywów obrotowych (papiery wartościowe
– z wyjątkiem przeznaczonych do obrotu – w tym dłużne, pożyczki i inne krótkoterminowe aktywa finansowe) na dzień bilansowy wycenia się według skorygowanej ceny nabycia. Różnicę pomiędzy przypadającą na dzień bilansowy ceną nabycia, a ceną skorygowaną zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Na koniec roku środki pieniężne przelicza się według średniego kursu NBP dla danej waluty obcej na dzień kończący rok. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów operacji finansowych.
Kapitał własny
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał podstawowy tworzyło 129.451 akcji o wartości nominalnej 10.000 złotych każda. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
Dłużne papiery wartościowe.
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wycenia się wg wartości nominalnej tj. wg równowartości otrzymanych od nabywcy środków pieniężnych a należne nabywcom odsetki naliczane są bieżąco w każdym okresie sprawozdawczym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jest efektem rocznej działalności Spółki i jest ujęty jako różnica między przychodami z działalności a kosztami poniesionymi w związku z uzyskaniem przychodów.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wynikają z przychodów z wykonania usług termicznego przekształcania odpadów, z wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, z przychodów z pozostałych usług oraz przychodów z praw majatkowych wynikajacych z pozyskania swiadectw pochodzenia energii z OZE i kogeneracji, przychodów ze sprzedazy towarów i materiałów. Przychody te korygowane są o zmianę stanu produktów, czyli różnica między stanem końcowym a początkowym pozycji "produkty gotowe" oraz "półprodukty i produkcja w toku" i "rozliczeń międzyokresowych kosztów". Przychody netto ze sprzedaży są zwiekszane o koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.
Przychody ze sprzedaży usług rozpoznawane są w momencie ich wykonania. Od tak ustalonych przychodów netto ze sprzedazy odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów i ustalany jest zysk ze sprzedaży, który korygowany jest o pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne i otrzymujemy zysk z działalności operacyjnej.

Zysk z działalności operacyjnej jest korygowany przez wynik operacji finansowych stanowiacy różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu; odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych.

Na wynik finansowy netto spółki wpływają obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego oraz obciążenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego z wyjątkiem zmian odroczonego podatku dochodowego, dotyczącego operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, które odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe składa się z:
- wprowadzenia do sprawozdania
- bilansiu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym.
Rachunku przepływów pieniężnych sporzadzono metodą pośrednią.
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały sporzadzone w złotych i groszach.
Dodatkowe informacje i objaśnienia sporzadzono w tysiacach złotych.
Sprawozdanie finansowe zostało sporzadzone w postaci elektronicznej ( art 45 ust 1f-1g ustawy o rachunkowości), opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez osobe sporzadzajaca oraz przez kierownika jednostki ( Zarząd). Złożenie sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego nastapi w formie elektronicznej w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 796 653 925,032 694 990 542,05
IWartości niematerialne i prawne984 626,341 193 427,06
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne984 626,341 193 427,06
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe579 386 555,98615 884 563,11
1Środki trwałe579 137 935,45615 701 513,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 043 920,005 043 920,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej298 884 488,58303 359 718,49
c) urządzenia techniczne i maszyny272 915 469,68305 225 823,66
d) środki transportu737 805,60871 016,56
e) inne środki trwałe1 556 251,591 201 034,40
2Środki trwałe w budowie243 278,64183 050,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie5 341,89
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe2 215 831 034,712 077 565 727,88
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe2 215 831 034,712 077 565 727,88
a) w jednostkach powiązanych2 215 831 034,712 077 565 727,88
– udziały lub akcje2 215 831 034,712 077 565 727,88
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe451 708,00346 824,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego451 708,00346 824,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe46 325 600,1436 245 749,72
IZapasy3 193 981,694 226 766,94
1Materiały3 144 830,393 782 569,08
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary49 151,30444 197,86
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe15 239 018,6021 060 043,07
1Należności od jednostek powiązanych3 186 839,1211 136 860,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 649 105,122 233 240,63
– do 12 miesięcy2 649 105,122 233 240,63
– powyżej 12 miesięcy
b) inne537 734,008 903 620,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek12 052 179,489 923 182,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:11 667 407,889 746 712,59
– do 12 miesięcy11 667 407,889 746 712,59
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych384 391,48175 328,33
c) inne380,121 141,52
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe27 207 647,7810 366 185,09
1Krótkoterminowe aktywa finansowe27 207 647,7810 366 185,09
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne27 207 647,7810 366 185,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 790 969,459 021 503,20
– inne środki pieniężne24 416 678,331 344 681,89
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe684 952,07592 754,62
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 842 979 525,172 731 236 291,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 275 544 464,872 120 996 459,54
IKapitał (fundusz) podstawowy1 294 510 000,001 294 130 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:863 986 459,54742 581 905,93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)625 697 357,03588 477 357,03
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 730 200,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto114 317 805,3384 284 553,61
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania567 435 060,30610 239 832,23
IRezerwy na zobowiązania3 310 755,801 805 058,57
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego545 434,00354 866,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 730 747,001 429 517,77
– długoterminowa603 207,00414 971,00
– krótkoterminowa1 127 540,001 014 546,77
3Pozostałe rezerwy1 034 574,8020 674,80
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 034 574,8020 674,80
IIZobowiązania długoterminowe213 160 793,77233 111 571,99
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek213 160 793,77233 111 571,99
a) kredyty i pożyczki213 160 793,77233 111 571,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe35 306 289,1837 621 955,70
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych7 382 373,397 472 185,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:99 296,39140 392,50
– do 12 miesięcy99 296,39140 392,50
– powyżej 12 miesięcy
b) inne7 283 077,007 331 793,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek27 825 981,3730 143 002,24
a) kredyty i pożyczki19 882 000,0019 882 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 562 174,841 716 618,94
– do 12 miesięcy2 562 174,841 716 618,94
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi2 500,0024 968,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 029 844,207 113 722,20
h) z tytułu wynagrodzeń654 998,83524 175,15
i) inne1 694 463,50881 517,95
4Fundusze specjalne97 934,426 767,96
IVRozliczenia międzyokresowe315 657 221,55337 701 245,97
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe315 657 221,55337 701 245,97
– długoterminowe293 615 247,63315 659 272,05
– krótkoterminowe22 041 973,9222 041 973,92
Pasywa razem2 842 979 525,172 731 236 291,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:97 834 555,5088 027 398,35
– od jednostek powiązanych26 056 342,7527 835 748,92
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów89 042 191,9384 613 852,46
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-201 865,05-105 458,21
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki4 286 837,473 519 004,10
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 707 391,15
BKoszty działalności operacyjnej93 411 732,3683 027 533,23
IAmortyzacja41 045 366,5440 722 804,64
IIZużycie materiałów i energii15 084 760,2411 504 739,11
IIIUsługi obce15 970 608,3614 849 632,99
IVPodatki i opłaty, w tym:3 312 471,233 302 004,89
– podatek akcyzowy24 425,0028 086,00
VWynagrodzenia10 340 439,069 167 575,37
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 295 408,162 147 327,39
– emerytalne738 272,12746 956,15
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 324 673,671 333 448,84
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów4 038 005,10
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 422 823,144 999 865,12
DPozostałe przychody operacyjne22 088 217,4324 644 460,94
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje22 044 024,4222 043 869,47
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne44 193,012 600 591,47
EPozostałe koszty operacyjne1 244 162,02192 997,99
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych33 458,936 387,58
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych99 000,00
IIIInne koszty operacyjne1 111 703,09186 610,41
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)25 266 878,5529 451 328,07
GPrzychody finansowe101 192 764,7967 954 296,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:458 679,74441 154,18
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych100 734 085,0567 512 998,20
VInne143,87
HKoszty finansowe8 610 436,019 756 746,71
IOdsetki, w tym:8 607 279,059 756 681,67
– dla jednostek powiązanych5,76
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne3 156,9665,04
IZysk (strata) brutto (F+G–H)117 849 207,3387 648 877,61
JPodatek dochodowy3 531 402,003 364 324,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)114 317 805,3384 284 553,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 120 996 459,541 997 711 905,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 120 996 459,541 997 711 905,93
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 294 130 000,001 293 740 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego380 000,00390 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)380 000,00390 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)380 000,00390 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 294 510 000,001 294 130 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu742 581 905,93603 047 810,11
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego121 404 553,61139 534 095,82
a) zwiększenie (z tytułu)121 404 553,61139 534 095,82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej37 220 000,0038 610 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)84 184 553,61100 924 095,82
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu863 986 459,54742 581 905,93
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 730 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 730 200,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 730 200,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)84 284 553,61100 924 095,82
– podziału zysku z lat ubiegłych84 284 553,61100 924 095,82
b) zmniejszenie (z tytułu)84 284 553,61100 924 095,82
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto114 317 805,3384 284 553,61
Azysk netto114 317 805,3384 284 553,61
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 275 544 464,872 120 996 459,54
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 275 344 464,872 120 696 459,54
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej45 949 822,0647 666 117,92
IZysk (strata) netto114 317 805,3384 284 553,61
IIKorekty razem-68 367 983,27-36 618 435,69
1Amortyzacja41 045 366,5440 722 804,64
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)8 601 496,819 756 681,67
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej33 458,936 387,58
5Zmiana stanu rezerw1 505 697,23-2 066 454,70
6Zmiana stanu zapasów1 032 785,25-4 116 432,42
7Zmiana stanu należności5 821 024,4713 078 372,71
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 531 621,58-4 217 884,35
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-22 241 105,87-22 268 912,62
10Inne korekty-100 635 085,05-67 512 998,20
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)45 949 822,0647 666 117,92
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-40 955 062,56-41 594 425,18
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki40 955 062,5641 594 425,18
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 349 720,672 594 425,18
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:37 600 000,0039 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych37 600 000,0039 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne5 341,89
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-40 955 062,56-41 594 425,18
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej11 846 703,19-13 811 681,67
IWpływy40 330 200,0039 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału40 330 200,0039 000 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki28 483 496,8152 811 681,67
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek19 882 000,0019 882 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych23 000 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki8 601 496,819 929 681,67
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)11 846 703,19-13 811 681,67
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)16 841 462,69-7 739 988,93
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:16 841 462,69-7 739 988,93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 366 185,0918 106 174,02
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:27 207 647,7810 366 185,09
– o ograniczonej możliwości dysponowania97 934,426 767,96
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok117 849 207,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:126 725 986,41
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:12 790,10
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:27 450 658,64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 890 242,28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 454 895,17
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-886 659,66
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym18 135 357,00
K. Podatek dochodowy3 445 718,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki