Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "MAKRUSZ" - SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"MAKRUSZ" S.A.
Siedziba
Województwokujawsko-pomorskie
PowiatBydgoszcz
GminaM.Bydgoszcz
MiejscowośćBydgoszcz
Adres
Kod krajuPL
Województwokujawsko-pomorskie
PowiatBydgoszcz
GminaM.Bydgoszcz
UlicaSolna
Nr domu20
MiejscowośćBydgoszcz
Kod pocztowy85-862
PocztaBydgoszcz
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000005932

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Roczne sprawozdanie finansowe Spółka sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 5 UoR wg kategorii ,,jednostek małych” (art.46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust 4 pkt 5, art. 48 ust. 4) z zastosowaniem art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5, art. 49 ust. 5.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W sprawozdaniu finansowym Spółki zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe są wyceniane według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o skumulowane odpisy umorzeniowe. Do amortyzacji środków trwałych Spółka stosuje stawki wynikające z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do Ustawy podatkowej uznając, że stawki te w warunkach działalności Spółki uwzględniają okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych w Spółce wynosi 2 000,00 zł. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej
2 000,00 zł, są zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych w Spółce wynosi 2 000,00 zł. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 2 000,00 zł, są zaliczane do kosztów zużycia materiałów.
Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Zapasy materiałów wyceniane są w cenie nabycia. Rozchód z magazynu następuje według zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. Wyroby gotowe i produkcja w toku wyceniane są w rzeczywistym koszcie wytworzenia. Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowane są odpisami aktualizującymi ich wartość. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniono według kursu średniego NBP z dnia 31.12.2018 r., tabela 252/A/NBP/2018.
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rezerwy na zobowiązania wycenione są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały własne – ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych umową Spółki.
Kapitały zostały wycenione w wartości nominalnej.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe427 201,62612 455,89
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:426 244,46610 634,60
– środki trwałe426 244,46610 634,60
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe957,161 821,29
BAktywa obrotowe1 953 976,041 808 738,33
IZapasy642 552,75442 943,48
IINależności krótkoterminowe, w tym:1 181 130,14991 442,01
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:1 178 400,04984 172,63
– do 12 miesięcy1 178 400,04984 172,63
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:125 828,01365 170,10
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:125 828,01365 170,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach125 828,01365 170,10
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 465,149 182,74
Aktywa razem2 381 177,662 421 194,22
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 365 435,701 301 906,26
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:174 612,81174 612,81
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe503 833,45348 166,41
VIZysk (strata) netto186 989,44279 127,04
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 015 741,961 119 287,96
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:908 637,79913 857,56
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek1 204,20921,57
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:444 794,82284 926,49
– Do 12 miesięcy444 794,82284 926,49
IVRozliczenia międzyokresowe107 104,17205 430,40
Pasywa razem2 381 177,662 421 194,22
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 054 376,063 871 738,31
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2 533 699,652 388 861,79
CKoszty sprzedaży7 989,9619 692,28
DKoszty ogólnego zarządu1 378 477,461 240 526,38
EZysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)134 208,99222 657,86
FPozostałe przychody operacyjne, w tym:128 059,37123 031,98
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych14 538,60
GPozostałe koszty operacyjne, w tym:42 545,7924 124,47
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych29 298,6018 918,60
HPrzychody finansowe, w tym:722,53347,02
IIOdsetki, w tym:722,53347,02
IKoszty finansowe, w tym:4 200,6614 188,35
IOdsetki, w tym:2 221,428 122,01
JZysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)216 244,44307 724,04
KPodatek dochodowy29 255,0028 597,00
LZysk (strata) netto (J - K)186 989,44279 127,04
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Załącznik PDF

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki