Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "STOCZNIA SZCZECIŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy STOCZNIA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat GRODZKI
Gmina M.SZCZECIN
Miejscowość SZCZECIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat GRODZKI
Gmina M.SZCZECIN
Ulica DĄBROWSKIEGO
Nr domu 1 A
Miejscowość SZCZECIN
Kod pocztowy 70-100
Poczta SZCZECIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 3011Z - produkcja statków i konstrukcji pływających
3315Z - naprawa i konserwacja statków i łodzi
7410Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000005202

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

zasada kontynuacji - dziłalność będzie kontynuowana, nie będzie zgłaszane zawieszanie działalności. W wprowadzonych zasadach polityki rachunkowości określono: - aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe: określono co zaliczamy do środków trwałych i o jakiej wartośći początkowej minimum zapisujemy w księgach. Wprowadza się księgę inwentarzową środków trwałych. Środki trwałe umarzane metodą liniową. Wartośći niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne: - amortyzowane metodą liniową w okreise przewidywanej ekonomicznej użyteczności, - wprowadza się księgę wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe jednorazowo odpisane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości nie przekraczającej 3.500 zł. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okres odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa finansowe

Na dzień bilansowy jednostka gospodarcza ujmuje zgodnie z zapisami „Zasad polityki rachunkowości” w sprawozdaniu finansowym składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wtedy i tylko wtedy, gdy staną się stroną umowy tego instrumentu.
Spółka ujmuje w bilansie wszystkie umowne prawa lub obowiązki wynikające z instrumentów finansowych, odpowiednio jako aktywa lub zobowiązania. Chodzi tu oczywiście o typowe należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które ujmuje się w sprawozdaniu w momencie, gdy przynajmniej jedna ze stron zrealizuje postanowienia umowy, co spowoduje, że nabierze ona prawa do otrzymania składnika aktywów lub stanie się zobligowana do przekazania składnika aktywów.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstaniu.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty nie spełniające warunków zaliczania do innych kategorii aktywów finansowych
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczonych, wycenia się nie później niż na koniec okresy sprawozdawczego.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicz się odsetki wynikające cz otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, które dotyczą.
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.
Rozliczenia międzyokresowych przychodów nalicza się na dzień bilansowy nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się m.in.:
-ujemną wartość firmy,
W przypadku wniesienia przez jednostkę aportu; różnicę pomiędzy wartością tego aportu (wynikające z umowy spółki) a jego wartością netto,
Przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu uznania przez banki lub wierzycieli (układu)o spłacie zobowiązań za zrealizowaną.
Ewidencja dla celów ustalenia dochodu do opodatkowania zostały wyróżnione konta analityczne

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysku i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
Wynik finansowy netto składa się z:
-wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
Wyniku z operacji finansowych,
- wyniku z operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Ewidencja kosztów prowadzona je3st w układzie rodzajowym jak i w układzie kalkulacyjnym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych wykorzystuje się metodę pośrednią.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowowści. Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie kalkulacyjnym. Spółka nie odnotowała w roku sprawozdawczym przychodów, a tym samym nie osiągnęła dochodu do opodatkowania.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 240 000 000,00 240 000 000,00
Aktywa razem 240 000 000,00 240 000 000,00
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 239 997 282,48 240 000 000,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy 240 000 000,00 240 000 000,00
VI Zysk (strata) netto -2 717,52
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 717,52
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 2 717,52
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 717,52
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
i) inne 2 717,52
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 240 000 000,00 240 000 000,00
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
E Koszty ogólnego zarządu 2 717,52
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -2 717,52
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -2 717,52
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -2 717,52
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -2 717,52
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 240 000 000,00 240 000 000,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 240 000 000,00 240 000 000,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 240 000 000,00 240 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 240 000 000,00 240 000 000,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
6 Wynik netto -2 717,52
B strata netto 2 717,52
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 239 997 282,48 240 000 000,00
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 239 997 282,48 240 000 000,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -2 717,52
II Korekty razem 2 717,52
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 717,52
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F Środki pieniężne na początek okresu
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -2 717,52
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki