Szczegóły spółki

Nazwa "STOCZNIA SZCZECIŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9551942659
REGON 811905220
KRS 0000005202
Adres ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1A lok. 211, 70-100 Szczecin
Telefon 592228
Faks 592228
E-mail go-ho@o2.pl
WWW b.d.
PKD
  • 3011Z — produkcja statków i konstrukcji pływających
  • 3315Z — naprawa i konserwacja statków i łodzi
  • 7410Z — działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-14 72/2020 340 163360
Poz. 163360. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/25607/19/810]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28
CZERWCA 2019 R., REP.A NR 994/2019, NOTARIUSZ
JOANNA DOMINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE, ZMIENIONO §6 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRAS 2. KRZYSZ-
TOF JERZY 3. 68042314819 wpisać: 2 1. BANASZEK
2. ANDRZEJ 3. 63022405671 3 1. GŁUSKA 2. EWA
3. 77081202104


Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 30
11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁY-
WAJĄCYCH wykreślić: 1 2. 35 11 A PRODUKCJA
STATKÓW Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁU-
GOWEJ 2 2. 35 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STAT-
KÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
3 2. 35 50 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASY-
FIKOWANA 4 2. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUK-
CJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 5 2. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUK-
CJI METALOWYCH 6 2. 28 75 B PRODUKCJA
WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA 7 2. 45
21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOW-
LANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
8 2. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU-
DOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIER-
SKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH
9 2. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZY-
NOWYCH 10 2. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 11
2. 61 10 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT
WODNY 12 2. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 13
2. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 14 2. 63 21 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 15 2. 63
22 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLA-
SYFIKOWANA 16 2. 45 24 BUDOWA OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 17 2. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO,
URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 18
2. 74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 19 2. 51
65 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANS-
PORTU WODNEGO 20 2. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 21
2. 52 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 22 2. 70 32 B ZARZĄDZA-
NIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 23
2. 67 11 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM
Poz. 163360. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/25607/19/810]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28
CZERWCA 2019 R., REP.A NR 994/2019, NOTARIUSZ
JOANNA DOMINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE, ZMIENIONO §6 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRAS 2. KRZYSZ-
TOF JERZY 3. 68042314819 wpisać: 2 1. BANASZEK
2. ANDRZEJ 3. 63022405671 3 1. GŁUSKA 2. EWA
3. 77081202104


Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 30
11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁY-
WAJĄCYCH wykreślić: 1 2. 35 11 A PRODUKCJA
STATKÓW Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁU-
GOWEJ 2 2. 35 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STAT-
KÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
3 2. 35 50 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASY-
FIKOWANA 4 2. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUK-
CJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 5 2. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUK-
CJI METALOWYCH 6 2. 28 75 B PRODUKCJA
WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA 7 2. 45
21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOW-
LANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
8 2. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU-
DOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIER-
SKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH
9 2. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZY-
NOWYCH 10 2. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 11
2. 61 10 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT
WODNY 12 2. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 13
2. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 14 2. 63 21 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 15 2. 63
22 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLA-
SYFIKOWANA 16 2. 45 24 BUDOWA OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 17 2. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO,
URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 18
2. 74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 19 2. 51
65 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANS-
PORTU WODNEGO 20 2. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 21
2. 52 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 22 2. 70 32 B ZARZĄDZA-
NIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 23
2. 67 11 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM
2019-07-24 142/2019 1032 830211
Poz. 830211. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/363]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830211. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/363]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1032 830212
Poz. 830212. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/764]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830212. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/764]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1032 830213
Poz. 830213. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/165]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830213. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/165]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1032 830214
Poz. 830214. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/566]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830214. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000005202. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.04.2001.
[RDF/156210/19/566]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-19 55/2019 55 14619
Poz. 14619. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Szczecinie. KRS 0000005202. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11 kwietnia 2001r., sygn. akt SZ XIII Ns-Rej.
KRS 18114/18/626.
[BMSiG-14019/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza
o wszczęciu postępowania, w trybie art. 25a ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
t.j. z 2018 r., poz. 986), o rozwiązanie podmiotu bez przepro-
wadzania postępowania likwidacyjnego wobec: „STOCZNIA
SZCZECIŃSKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, wpi-
sanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod numerem KRS 0000005202, adres: ul. Dąbrow-
skiego nr 1A lok. 211, 70-100 Szczecin.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. spółki bez prze-
prowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykre-
śleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiają-
cych przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany
do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie
prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiąza-
niu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwi-
dacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 14619. „STOCZNIA SZCZECIŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Szczecinie. KRS 0000005202. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11 kwietnia 2001r., sygn. akt SZ XIII Ns-Rej.
KRS 18114/18/626.
[BMSiG-14019/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza
o wszczęciu postępowania, w trybie art. 25a ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
t.j. z 2018 r., poz. 986), o rozwiązanie podmiotu bez przepro-
wadzania postępowania likwidacyjnego wobec: „STOCZNIA
SZCZECIŃSKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, wpi-
sanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod numerem KRS 0000005202, adres: ul. Dąbrow-
skiego nr 1A lok. 211, 70-100 Szczecin.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. spółki bez prze-
prowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykre-
śleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiają-
cych przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany
do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie
prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiąza-
niu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwi-
dacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki