Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA CUKIERNICZA "KOPERNIK" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFABRYKA CUKIERNICZA "KOPERNIK" S.A.
Siedziba
WojewództwoKjawsko-Pomorskie
PowiatM.Toruń
GminaM.Toruń
MiejscowośćToruń
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoKjawsko-Pomorskie
PowiatM.Toruń
GminaM.Toruń
UlicaŻółkiewskiego
Nr domu34
MiejscowośćToruń
Kod pocztowy87-100
PocztaToruń
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4724Z - sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000005182

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z póź. zmianami

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową
i umarzane w 100% w momencie zakupu.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych
i prawnych:
- Autorskie prawa majątkowe - 20% lub 10%
- Licencje – decyduje czas zawarcia umowy
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową oraz degresywną w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.) a dla środków trwałych grupy „5” i WNiP oraz nowo zakupionych amortyzacja bilansowa na podstawie ustawy
o rachunkowości art.32 i art. 33. i według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenie zmiany stosowania amortyzacji bilansowej dla niektórych środków trwałych grupy 5 dokonano na podstawie Uchwały Nr 4/2010 Zarządu Fabryki Cukierniczej KOPERNIK Spółka Akcyjna oraz protokołu nr 1 z dnia 21.12.2015r dla środków trwałych grupy 7 z przeprowadzonej weryfikacji ekonomicznej użyteczności Zarząd podjął decyzję o stosowaniu od 01.01.2016r zmiany stawki amortyzacji bilansowej. Dla nowo zakupionych składników – środków trwałych i wartości niematerialno prawnych zasady ustalania stawek i metod amortyzacji bilansowej i podatkowej zostały wprowadzone Aneksem do Zarządzenia Kierownika w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości z dnia 07-12-2010 obowiązujący od stycznia 2011roku.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
- Budynki – 2,5%
- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 4,5%
- urządzenia techniczne i maszyny – 10, 14, 20, 30% zależnie od grupy, natomiast bilansowo okres ekonomicznej użyteczności
- środki transportu - 20%
- inne środki trwałe 10, 20%
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny jest zmniejszany o różnicę z aktualizacji wyceny środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych. Różnica ta przenoszona jest na zwiększenie kapitału zapasowego.
Grunty i tereny własne nie są amortyzowane.
b. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na odprawy emerytalne, odprawy rentowe i niewykorzystane urlop w oparciu o szacunki aktuarialne.
Rezerwy tworzy się z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37 UoR). Wysokość ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących
w roku powstania obowiązku podatkowego.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i odroczoną.
c. Umowy leasingu
Kwalifikacji umów leasingu dokonuje się wg. art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości i odroczonego podatku dochodowego (art.37 ww. ustawy).
d. Inwestycje długoterminowe
Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe.
W przypadku trwałego wzrostu wartości składników inwestycji długoterminowych po wcześniejszym obniżeniu wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się ich wartość do wysokości tych kosztów, uznając
przychody finansowe.
e. Zapasy
Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
-materiały: ceny nabycia ustalone jako ceny przeciętne – średnioważone,
-produkty gotowe: planowane koszty wytworzenia skorygowane odchyleniami.
f. Środki pieniężne
Środki pieniężne wyceniane są wg wartości nominalnej. Stan środków pieniężnych został potwierdzony poprzez inwentaryzację w kasie oraz uzgodnienie sald na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018.
g. Należności
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
h. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji -
w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych operacji.
Składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
i. Opodatkowanie
Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami
o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie zysku wykazanego w rachunku zysków
i strat sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych. Zysk netto ustalany jest ponadto z uwzględnieniem podatku dochodowego odroczonego
j. Kapitały
Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze handlowym. Kapitał zapasowy/rezerwowy jest rozliczany zgodnie z zaleceniami zaprotokołowanymi
w Uchwałach Zgromadzenia Akcjonariuszy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy, na wynik finansowy składaają się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych rzychodów i kosztów operacyjnch,
2) wynik operacji finansowych,
4) obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jesst jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Przychody i zyski jednostki to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzysci ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formir zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązan, które doprowadzą do wzrostu kaitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art.3ust.1 pkt.30 ustawy).
Koszty i straty jednostki to uprawdopodobnienie zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców (art.3ust1 pkt.31 ustawy).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

zgodnie z załacznikiem nr 1 Ustawy o Rachunkowości w wariańcie kalkulacyjnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe18 120 689,2815 678 006,64
IWartości niematerialne i prawne199 484,44249 663,63
3Inne wartości niematerialne i prawne199 484,44249 663,63
IIRzeczowe aktywa trwałe17 253 051,5914 552 056,75
1Środki trwałe12 466 471,2213 501 016,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)856 653,72856 653,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 823 862,226 108 674,47
c) urządzenia techniczne i maszyny5 638 100,326 296 215,06
d) środki transportu116 622,56196 886,64
e) inne środki trwałe31 232,4042 586,24
2Środki trwałe w budowie4 786 580,371 051 040,62
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe668 153,25876 286,26
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego254 851,26382 218,03
2Inne rozliczenia międzyokresowe413 301,99494 068,23
BAktywa obrotowe30 251 052,8029 688 651,26
IZapasy12 007 683,279 710 704,74
1Materiały7 843 609,715 382 261,30
2Półprodukty i produkty w toku110 707,08302 244,14
3Produkty gotowe4 043 630,154 025 923,39
4Towary9 736,33275,91
IINależności krótkoterminowe17 592 681,9219 746 385,18
3Należności od pozostałych jednostek17 592 681,9219 746 385,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 013 142,1319 139 706,10
– do 12 miesięcy16 013 142,1319 139 706,10
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 420 114,91451 554,10
c) inne159 424,88155 124,98
IIIInwestycje krótkoterminowe393 282,4239 350,45
1Krótkoterminowe aktywa finansowe393 282,4239 350,45
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne393 282,4239 350,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach393 282,4239 350,45
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe257 405,19192 210,89
Aktywa razem48 371 742,0845 366 657,90
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny21 764 672,5023 150 576,20
IKapitał (fundusz) podstawowy3 316 000,003 316 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 703 531,6210 132 113,96
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 984 038,332 984 038,33
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 660 006,252 660 006,25
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki2 660 006,252 660 006,25
VIZysk (strata) netto1 101 096,304 058 417,66
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 607 069,5822 216 081,70
IRezerwy na zobowiązania1 806 000,762 377 485,34
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego635 201,76664 384,34
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 170 799,001 713 101,00
– długoterminowa388 854,00370 183,00
– krótkoterminowa781 945,001 342 918,00
IIZobowiązania długoterminowe2 718 519,97
3Wobec pozostałych jednostek2 718 519,97
a) kredyty i pożyczki2 718 519,97
IIIZobowiązania krótkoterminowe22 082 548,8519 838 596,36
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek22 060 865,2119 816 914,82
a) kredyty i pożyczki11 030 432,308 600 969,16
c) inne zobowiązania finansowe147 724,12
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 870 780,358 113 843,72
– do 12 miesięcy8 870 780,358 113 843,72
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 480 790,322 600 943,76
h) z tytułu wynagrodzeń302 383,50250 060,68
i) inne376 478,74103 373,38
4Fundusze specjalne21 683,6421 681,54
Pasywa razem48 371 742,0845 366 657,90
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:52 278 733,7156 681 466,45
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów51 740 218,1056 114 698,53
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów538 515,61566 767,92
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:23 604 335,4723 605 154,47
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów23 401 737,3423 399 699,82
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów202 598,13205 454,65
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)28 674 398,2433 076 311,98
DKoszty sprzedaży18 013 097,9620 469 902,41
EKoszty ogólnego zarządu8 730 446,179 240 796,67
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 930 854,113 365 612,90
GPozostałe przychody operacyjne207 013,702 733 790,27
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych116 370,102 534 225,47
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych47 562,11
IVInne przychody operacyjne90 643,60152 002,69
HPozostałe koszty operacyjne236 765,88389 281,34
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 147,90117 227,48
IIIInne koszty operacyjne231 617,98272 053,86
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 901 101,935 710 121,83
JPrzychody finansowe244,3723 437,48
IIOdsetki, w tym:74,3723 437,48
VInne170,00
KKoszty finansowe441 780,81411 304,25
IOdsetki, w tym:405 452,27375 118,97
IVInne36 328,5436 185,28
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 459 565,495 322 255,06
MPodatek dochodowy358 469,191 263 837,40
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 101 096,304 058 417,66
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)23 150 576,2022 209 198,54
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach23 150 576,2022 209 198,54
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 316 000,003 316 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 316 000,003 316 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu10 132 113,9610 981 008,63
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 571 417,66-848 894,67
a) zwiększenie (z tytułu)1 571 417,66193 814,94
różnica z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych178 318,70
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 571 417,6615 496,24
b) zmniejszenie (z tytułu)1 042 709,61
– pokrycia straty1 042 709,61
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 703 531,6210 132 113,96
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 984 038,333 162 357,03
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-178 318,70
b) zmniejszenie (z tytułu)178 318,70
– zbycia środków trwałych178 318,70
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 984 038,332 984 038,33
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 660 006,252 660 006,25
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 660 006,252 660 006,25
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 058 417,663 132 536,24
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 058 417,663 132 536,24
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 058 417,663 132 536,24
b) zmniejszenie (z tytułu)4 058 417,663 132 536,24
zwiększenie kapitału zapasowego1 571 417,66
dywidendy2 487 000,003 132 536,24
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 042 709,61
b) zmniejszenie (z tytułu)1 042 709,61
pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitałów 1 042 709,61
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 101 096,304 058 417,66
Azysk netto1 101 096,304 058 417,66
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)21 764 672,5023 150 576,20
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 764 672,5023 150 576,20
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 797 108,891 663 336,84
IZysk (strata) netto1 101 096,304 058 417,66
IIKorekty razem696 012,59-2 395 080,82
1Amortyzacja1 277 839,291 260 732,02
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)405 452,27375 118,97
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-116 370,10-2 591 979,97
5Zmiana stanu rezerw-571 484,58-86 355,74
6Zmiana stanu zapasów-2 296 978,53-3 184 955,10
7Zmiana stanu należności2 153 703,263 479 905,28
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-299 087,73-1 758 331,46
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych142 938,71110 785,18
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 797 108,891 663 336,84
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 550 983,641 149 275,11
IWpływy116 370,102 732 475,01
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych116 370,102 732 475,01
IIWydatki-3 667 353,74-1 583 199,90
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-3 667 353,74-1 583 199,90
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 550 983,641 149 275,11
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 107 806,72-2 822 424,98
IWpływy5 147 983,11872 219,82
2Kredyty i pożyczki5 147 983,11872 219,82
IIWydatki-3 040 176,39-3 694 644,80
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-2 487 000,00-3 117 040,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-147 724,12-202 485,83
8Odsetki-405 452,27-375 118,97
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 107 806,72-2 822 424,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)353 931,97-9 813,03
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:353 931,97-9 813,03
FŚrodki pieniężne na początek okresu39 350,4549 163,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:393 282,4239 350,45
– o ograniczonej możliwości dysponowania37 406,4222 019,42
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 101 096,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:170,00170,00
pozostałe 170,00170,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:386,00386,00
pozostałe 386,00386,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:134,53134,53
pozostałe 134,53134,53
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:329 151,66329 151,56
amortyzacja 157 971,94157 971,94art 17b ust 1
skladki ubezpieczń społecznych oraz FP i FGŚP 170 523,42170 523,42art 16 ust 1 pkt 57a
pozostałe 656,20656,20
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:280 138,97280 138,97
pfron123 398,00123 398,00art 16 ust 1 pkt 36
koszt reprezentacji, reklamy 56 483,0056 483,00art 16 ust 1 pkt 28
darowowizny6 742,556 742,55art 16 ust 1 pkt 14
koszt egzekucyjne5 493,613 133,82art 16 ust 1 pkt 17
vat63 404,6563 404,65art 16 ust 1 pkt 46
wydatatki lat poprzednich17 908,4717 908,47art 15 ust 1
należności przedawnione3 133,823 133,82art 16 ust 1 pkt 20
pozostałe 2 565,153 437,86
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-697 505,53-697 505,53
składki na ubezpieczenia społeczne FP I FGŚP-150 848,73-50 848,73art 15 ust 4h
rozwiązanie rezerw-542 302,00-542 302,00art 15 ust 1
pozostałe -4 354,80-4 354,80
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 369 919,00
K. Podatek dochodowy260 285,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja_dodatkowa_FCKOP_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki