Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBuma Development Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMalopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMalopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
UlicaWadowicka
Nr domu6
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-415
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000003000

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Załącznik nr 1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Załącznik nr 1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Załącznik nr 1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Załącznik nr 1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 232 841,60288 189,53
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe146 380,43162 809,99
1Środki trwałe146 380,43162 809,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 868,5010 354,50
c) urządzenia techniczne i maszyny12 367,2216 232,15
d) środki transportu124 144,71135 486,12
e) inne środki trwałe737,22
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 086 461,17125 379,54
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 086 461,17125 379,54
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe55 702 038,2139 195 912,83
IZapasy51 649 047,0638 702 031,79
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku51 608 273,5738 356 321,14
3Produkty gotowe36 120,10305 873,51
4Towary4 653,3939 837,14
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe624 467,98172 240,43
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek624 467,98172 240,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:35 883,1635 737,68
– do 12 miesięcy35 883,1635 737,68
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych562 552,21117 533,07
c) inne26 032,6118 969,68
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 394 444,19274 523,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 394 444,19274 523,57
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 394 444,19274 523,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 394 444,1974 479,19
– inne środki pieniężne200 044,38
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe34 078,9847 117,04
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem56 934 879,8139 484 102,36
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny28 453 171,1930 471 131,46
IKapitał (fundusz) podstawowy40 000 000,0040 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 251,468 251,46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-9 537 120,00-7 571 895,38
VIZysk (strata) netto-2 017 960,27-1 965 224,62
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 481 708,629 012 970,90
IRezerwy na zobowiązania60 092,0512 008,43
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego44 092,058,43
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy16 000,0012 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe16 000,0012 000,00
IIZobowiązania długoterminowe21 591 907,81
1Wobec jednostek powiązanych20 290 089,95
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 301 817,86
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 301 817,86
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 829 708,769 000 962,47
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 354 085,778 617 012,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 354 085,7745 052,78
– do 12 miesięcy4 201 635,7745 052,78
– powyżej 12 miesięcy152 450,00
b) inne8 571 960,09
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 475 622,99383 949,60
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:295 572,01323 902,72
– do 12 miesięcy295 572,01323 902,72
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi2 123 740,15
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych34 473,5930 754,88
h) z tytułu wynagrodzeń17 546,4425 681,76
i) inne4 290,803 610,24
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem56 934 879,8139 484 102,36
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 275 740,3039 423 654,94
– od jednostek powiązanych42 598,1413 494,67
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów305 307,171 735 514,13
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)12 698 522,9537 469 001,52
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki271 910,18219 139,29
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej16 117 061,6441 306 600,41
IAmortyzacja57 796,06225 416,83
IIZużycie materiałów i energii41 511,8536 975 952,56
IIIUsługi obce14 640 561,982 510 554,26
IVPodatki i opłaty, w tym:763 801,62925 448,33
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia506 724,06521 022,43
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:53 997,7652 218,37
– emerytalne26 340,5519 825,64
VIIPozostałe koszty rodzajowe17 484,5613 629,15
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów35 183,7582 358,48
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 841 321,34-1 882 945,47
DPozostałe przychody operacyjne3 373,6510 740,69
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych132,84
IVInne przychody operacyjne3 373,6510 607,85
EPozostałe koszty operacyjne390,3220 125,51
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych17 708,11
IIIInne koszty operacyjne390,322 417,40
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 838 338,01-1 892 330,29
GPrzychody finansowe6 794,56662,39
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:6 794,56662,39
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe103 414,8388 350,15
IOdsetki, w tym:103 340,0188 350,15
– dla jednostek powiązanych101 517,7088 350,15
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne74,82
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-2 934 958,28-1 980 018,05
JPodatek dochodowy-916 998,01-14 793,43
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 017 960,27-1 965 224,62
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)31 356 502,3631 356 502,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach30 471 131,4632 436 356,08
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu40 000 000,0040 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu40 000 000,0040 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 251,468 251,46
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 251,468 251,46
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-7 571 895,38-8 651 749,10
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu7 571 895,388 651 749,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 571 895,388 651 749,10
a) zwiększenie (z tytułu)1 965 224,62
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia1 965 224,62
b) zmniejszenie (z tytułu)1 079 853,72
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu9 537 120,007 571 895,38
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-9 537 120,00-7 571 895,38
6Wynik netto-2 017 960,27-1 965 224,62
Azysk netto
Bstrata netto-2 017 960,27-1 965 224,62
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 453 171,1930 471 131,46
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)28 453 171,1930 471 131,46
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-2 017 960,27-1 965 224,62
IIKorekty razem-7 120 752,61-145 136,93
1Amortyzacja57 796,06225 416,83
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)764 947,72325 542,47
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw48 083,621 008,43
6Zmiana stanu zapasów-12 992 015,27-787 887,47
7Zmiana stanu należności-452 227,55-23 592,79
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 400 706,38110 405,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-948 043,573 970,16
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-9 138 712,88-2 110 361,55
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki41 366,5020 503,66
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych41 366,5020 503,66
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-41 366,50-20 503,66
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy12 300 000,001 850 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki11 000 000,001 850 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych1 300 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)12 300 000,001 850 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 119 920,62-280 865,21
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 119 920,62-280 865,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu274 523,57555 388,78
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 394 444,19274 523,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 934 958,28
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:53,4253,42
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:44,3844,38
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 112,486 112,48
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:139 658,22139 658,22
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:344 434,09344 434,09
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik nr 1

-

Załącznik nr 2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki